Skip to content

8 ข้อคิดปรีชาญาณ และวิสัยทัศน์ของโป๊ปกิตติคุณเบเนดิ๊ก ที่ 16

โป๊ปกิตติคุณ เบเนดิ๊ก ที่ 16 สมัยเป็นพระสันตะปาปา เป็นช่วงสั้น แต่มีผลประทับใจยิ่งใหญ่ ด้วยคำพูดลึกซึ้งด้านปรัชญา เทววิทยา ชีวิตของพระศาสนจักรและโลก มหาวิทยาลัยฟรังซิสกันได้จัดประชุม เมื่อวันที่ 19-21 ตุลาคม 2022 เรื่อง”วิสัยทัศน์ของพระศาสนจักรตามทัศนะของโป๊ปเบเนดิ๊กที่ 16 ต่อการท้าทายปัจจุบัน” มีข้อคิดดังนี้

1. ความเข้าใจสิ่งที่ประชาชนต้องการจริงๆ
“มองในสายตาของพระคริสตเจ้า พ่อสามารถให้มากกว่าสิ่งภายนอกที่พวกเขาต้องการ พ่อสามารถให้การมองด้วยความรัก ที่พวกเขากระหาย”

2. ความหวังที่เราอยู่ภายใต้ช่วงเวลาลำบากที่สุด
“หากเราติดตามพระประสงค์ของพระเจ้า คุณก็รู้ว่า แม้สิ่งร้ายๆ เกิดกับคุณ คุณจะไม่สูญเสียที่ลี้ภัยสุดท้าย คุณรู้ว่ารากฐานของโลก คือ ความรัก เพื่อว่าในเวลาที่ไม่มีใครสามารถ หรือจะช่วยคุณ คุณสามารถไปต่อ…วางใจในพระองค์ผู้ทรงรักคุณ”

3. บทบาทสตรี
“เป็นเรื่องสำคัญสำหรับสตรี คือ เป็นศูนย์กลางของศาสนคริสต์ อาศัยพระนางมารีย์ และสตรีผู้ศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ อยู่ในหัวใจของศาสนาคริสต์”

4. การตอบความชั่ว ด้วยความเชื่อ และความหวัง
“การมีความหวังแบบชาวคริสต์ หมายความว่า รู้จักความชั่ว ยิ่งไปสู่อนาคตด้วยความมั่นใจ แก่นความเชื่อ คือ การยอมรับว่าพระเจ้าทรงรักเรา และตอบรับ มิใช่ต่อพระองค์เท่านั้น แต่ต่อสรรพสิ่ง และเหนืออื่นใด คือมนุษย์ โดยพยายามเห็นภาพลักษณ์ของพระเจ้าในแต่ละบุคคล และกลายเป็นนักรักคนหนึ่ง”

5. การมอบชีวิตของเราแด่พระเจ้า โดยปราศจากการยึดสิ่งใดกลับคืน
“ถ้าเรายอมให้พระคริสตเจ้าเข้ามาในชีวิตของเรา ถ้าเราเปิดใจทั้งหมดให้พระองค์ เรากลัวว่าพระองค์จะเอาสิ่งใดจากเราหรือ… เรากลัวแพ้ต่อสิ่งสำคัญ คือ สิ่งที่ทำให้ชีวิตสวยงาม… ไม่เลย …ถ้าเรายอมให้พระคริสต์เข้ามาในชีวิต เราจะไม่เสียอะไร ไม่เสียสิ่งที่ทำให้ชีวิตเป็นอิสระ สวยงาม และยิ่งใหญ่ มิตรภาพนี้ เป็นประตูชีวิตที่เปิดกว้าง …..เราจะมีพลัง และความมั่นใจยิ่งใหญ่.. เยาวชนที่รัก อย่ากลัวพระคริสตเจ้า พระองค์ไม่เอาอะไรไป พระองค์ทรงให้ทุกสิ่งแก่เธอ เมื่อเรามอบตัวเราเองแต่พระองค์ เราจะได้รับร้อยเท่ากลับคืน”

6. จุดประสงค์ของการศึกษาแท้
“จุดประสงค์ของการศึกษาแบบคริสต์ชน ต้องฝึกอบรมเราให้ความเชื่อบรรลุวุฒิภาวะ และทำให้เขาเป็น “สิ่งสร้างใหม่” สามารถเป็นประจักษ์พยานชีวิตในสภาพแวดล้อม ถึงความหวังแบบคริสตชนที่ให้แรงบันดาลใจ”

7. พระเจ้าทรงเรียกให้รัก อย่างใจกว้าง และเต็มใจ
“เยาวชนที่รัก พ่อต้องการเชิญเธอให้”กล้ารัก” อย่าปรารถนาสิ่งใดสำหรับชีวิต น้อยกว่าความรักที่เข้มแข็ง และสวยงาม สามารถกล้ามอบตน เป็นของขวัญแด่พระเจ้า และแก่พี่น้องชายหญิง ในการเลียนแบบพระองค์นั้น ผู้กำราบความเกลียดและความตาย ด้วยความรัก”.

8. ความงดงามในชีวิต บ้าน วัด และพิธีกรรม
“ความงดงามไม่ใช่แค่การประดับ แต่เป็นองค์ประกอบสำคัญของกิจการในพิธีกรรม เพราะเป็นคุณลักษณะของพระเจ้าเอง และการเปิดเผย (ความจริง)ของพระองค์ การพิจารณาเช่นนี้ ช่วยให้เราตระหนักถึงการใส่ใจซึ่งจำเป็น ถ้ากิจกรรมต้องสะท้อนความงดงามโดยกำเนิด ของพิธีกรรม”

(ฟ. วีระ อาภรณ์รัตน์
แปลจาก Aleteia 14 ตุลาคม 2022)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง