Skip to content

สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ที่ 16 - กิริยาท่าทาง

7 ปี 10 เดือน 9 วัน – นั่นคือระยะเวลาที่พระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ที่ 16 ผู้ล่วงลับไปแล้วดำรงอยู่ในตำแหน่ง
ระหว่างการดำรงอยู่ในตำแหน่ง พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ทรงเดินทางธรรมทูตในต่างประเทศ 24 ครั้ง เข้าร่วมในวันเยาวชนโลก 3 ครั้ง และการประชุมครอบครัวระดับโลก 2 ครั้ง เขียนสมณสาสน์ 3 ฉบับ ธรรมนูญอัครสาวก (รูปแบบกฎหมายที่เคร่งครัดที่สุดที่ออกโดยสมเด็จพระสันตะปาปา) 1 ฉบับ คำสั่งสอนของอัครสาวก (เอกสารทางปกครองที่เขียนโดยพระสันตะปาปา) 3 ฉบับ เรียกประชุมซีนอด 4 ครั้ง อภิเษกพระคาร์ดินัล 84 ท่าน ประกาศแต่งตั้งนักบุญ 45 ท่าน และบุญราศี 855 ท่าน (ในจำนวนนี้คือพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2)
ความปรารถนาของพระองค์ที่จะทรงนำ “พระเจ้ากลับสู่ศูนย์กลาง” นั้นปรากฏชัดในการกระทำทั้งหมดของพระองค์

(ฟ. วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง