Skip to content

60 ปีชุมชนวัดนักบุญเปโตร ผาหมอน

17 ธันวาคม 2022

คุณพ่อติดคำ ใจเลิศฤทธิ์ คณะเบธาราม เจ้าอาวาส คุณพ่อประเสริฐ พิทักษ์คีรีบูน และคุณพ่อสมหมาย โสภาโอภาส ผู้ช่วยวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ แม่ปอน มีวัดสาขา 19 วัด (พ.ศ. 2505-2565) จัดฉลอง 60 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อ วัดนักบุญเปโตร บ้านผาหมอน ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

คุณพ่อวิชาญ กิจเจริญ สงฆ์ราชบุรี พร้อมสมาชิกกลุ่มคูร์ซิลโล่ มาเยี่ยม มาช่วยบูรณะวัด ถวายรูปนักบุญเปโตร และธงคูร์ซิลโล่ ให้มิสซัง และวัดนี้

เด็กศูนย์แม่ปอน มาช่วยขับร้อง ช่วยมิสซา การแสดง มีโมโด่ะแอน นำร้องเพลงด้วย
ครูคำสอน ณรงค์ชัย วอบือ ที่นี่เข้มเข็งดี กล่าวรายงานประวัติวัด มีครูคำสอนมาร่วมงาน 7 คน (สตรี 1 คน) จึงเล่าประวัติ บุญราศี ไทย องค์ที่ 9 ยอแซฟ อุทัย พวงพุม

มิสซังเชียงใหม่ ต้องการครูคำสอน ตามหมู่บ้าน น่าเสียดาย จำนวนนักศึกษาครูคำสอน ที่ศูนย์แม่ริมมีจำนวนเพียง 7 คน เท่านั้น