Skip to content

พระศาสนจักรคือบ้านของเรา

ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม นี้ วาติกันจะปล่อยคลิป 4 ตอนที่สัตบุรุษ ผู้พิการ ได้ตอบแบบสอบถามให้ซีนอดเรื่องการก้าวเดินไปด้วยกัน
พระสันตะปาปาฟรังซิส ตรัสว่า “ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าเราต้องมีความกล้าที่จะให้เสียงแก่ผู้ถูกเลือกปฏิบัติ เนื่องจากความพิการของพวกเขา เพราะปัจจุบันในบางประเทศ ยังคง เป็นเรื่องยากที่จะยอมรับบุคคลเหล่านี้ ว่าเป็นบุคคลที่มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน “(สมณสาส์น ทุกคนเป็นพี่น้องกัน 98)
.
โอกาสซีโนดเรื่อง การก้าวเดินไปด้วยกัน สมณสภาเพื่อฆราวาส ครอบครัวและชีวิต และสำนักเลขาธิการของซีโนดเรื่อง ของซีโนดได้เชิญคนพิการ จาก 5 ทวีป มาประชุมพิเศษ ตอบรับคำเชิญของพระสันตะปาปาฟรังซิสในสมณสาส์น “ทุกคนเป็นพี่น้องกัน” ที่ว่า “เราต้องมีความกล้าที่จะให้เสียงแก่ผู้ที่ถูกเลือกปฏิบัติ เพราะความพิการของพวกเขา” (ข้อ98)
คำถามพื้นฐานคือ “พระจิตเจ้ากำลังขออะไรจากพระศาสนจักร” “ หนทางอะไรที่เปิดให้พระศาสนจักร และให้ คนพิการ” ผู้ร่วมประชุมได้สรุป และส่งผลการประชุมให้เลขาธิการ ซีโนด และพระสันตะปาปา…
.
คาร์ดินัล มารีโอ เกร็ก เลขาธิการซีโนด ยืนยันว่า “การกลับใจเป็นกุญแจสำคัญ…ประสบการณ์นี้เป็นตัวอย่าง ….. ที่เปิดมุมมองใหม่ให้ร่วมมือกัน ที่แสดงว่า พระศาสนจักรคือบ้านสำหรับทุกคน
.
– 6 ธันวาคม 2022 คลิปเรื่อง การร่วมกันรับผิดชอบ
– 15 ธันวาคม 2022 จงลุกขึ้นเดิน
– 12 มกราคม 2033 การสอนเรื่องความอ่อนแอ
– 26 มกราคม 2033 การบวนการน่ามหัศจารย์

(www.potipictures.com
ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ สรุป)