Skip to content

ร่วมขอบคุณพระเจ้าร่วมกับสมาชิกปีเม ที่เชียงราย

13 พฤศจิกายน 2022

13 พฤศจิกายน 2022
.
โอกาสครบ 50 ปี ที่ธรรมทูตปีเม จากประเทศอิตาลี เข้ามาทำงานในประเทศไทย ตั้งแต่ ค.ศ.1972 -2022 สื่อมวลชนสังฆมณฑลเชียงใหม่ได้ทำวีดิทัศน์ 50 ปี แห่งพระพร คณะธรรมทูตปีเม ในประเทศไทย (ความยาว 10.38 นาที)
.
เห็นบรรดาพี่น้องสัตบุรุษจำนวนมากในจังหวัดเชียงราย และใกล้เคียงมาร่วมขอบคุณพระที่อาสนวิหารแม่พระบังเกิด จ.เชียงราย คุณพ่อมหาธิการ แฟรุชโซ่ และคุณพ่อราฟาแอล มาเนนตี จากประเทศอิตาลี มาร่วมพิธีด้วย
.
ขอบคุณสมาชิกธรรมทูตปีเม ทุกท่าน ที่มาประกาศข่าวดี และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เรา
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง