Skip to content

กระแสเรียก และภารกิจของคริสตชนฆราวาส

นักบุญ ยอห์น ปอลที่ 2 พระสันตะปาปาได้เขียนสมณสาส์นเตือนใจ เรื่อง พระกระแสเรียกและภารกิจของคริสตชนฆราวาสในพระศาสนจักร และในโลก (Christifideles laici 30 ธันวาคม ค.ศ.1988) พระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ ประธานคณะกรรมการเพื่อฆราวาส ได้เขียนคำนำ สำหรับฉบับแปลเป็นภาษาไทย เมื่อ วันที่ 7 มิถุนายน 1992
.
พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส ได้เขียนในการจัดพิมพ์ครั้งที่ 2 จำนวน 3000 เล่ม วันที่ 15 สิงหาคม 2022
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป ฉัตรสุภางค์ ผู้อำนวยการแผนกฆราวาส ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญว่าสมณสาส์นฉบับนี้จะป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อการพัฒนาคริสตชนฆราวาส ตลอดจนสร้างความเข้าใจในความเป็นคริสตชน และพี่น้องในสังคมปัจจุบัน…โดยได้ปรับปรุงสำนวนภาษาให้เป็นปัจจุบัน และมีความเหมาะสมยิ่งขึ้นโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นเข็มทิศชี้นำหนทาง ความจริง และชีวิต เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตของคริสตชนฆราวาสในโลกปัจจุบันต่อไป”
ดังนั้นสมาชิกสภาภิบาลระดับสังฆมณฑล และระดับวัดน่าจะศึกษาเอกสารเล่มนี้
.
ชุมชนคริสตชนย่อย ที่มีอยู่ในเขตวัด สามารถช่วยได้มากในการฝึกอบรมบรรดาคริสตชน โดยสร้างความตระหนักรู้ และประสบการณ์ในเรื่องความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียว และภาระหน้าที่ของธรรมทูตพระศาสนจักร ที่กว้างขวางลึกซึ้งแหลมคมยิ่งขึ้น (ข้อ 61 หน้า 148)

(ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์)