Skip to content

สาส์นจากการประชุมสหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอเชีย ถึงบรรดาประชากรแห่งเอเชีย

บ้านผู้หว่าน กรุงเทพ 12-30 ตุลาคม 2022

พวกเราเหล่าผู้อภิบาลแห่งพระศาสนจักรคาทอทอลิกในเอเชียร่วมแบ่งปันสาส์นแห่งความชื่นชมยินดี ความหวัง และการเป็นหนึ่งเดียวกันกับพวกท่านบรรดาประชากรแห่งเอเชีย พวกเราขอบพระคุณสำหรับพระพรที่พระเจ้าโปรยปรายในเอเชียผ่านทางสหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอเชีย (FABC) ของพวกเรา ที่รวบรวมจากสภาบิชอปคาทอลิกทั้ง 17 แห่ง และสภาซีนอดแห่งพระศาสนจักรตะวันออกอีก 2 แห่ง หัวข้อการประชุมของเราในครั้งนี้ คือ “การเดินไปด้วยกันในฐานะประชาชาติแห่งเอเชีย (Journeying together as Peoples of Asia)” เพื่อที่พวกเราจะยืนยันถึงการเดินทางร่วมกันตลอด 50 ปีที่ผ่านมา เพื่อเสริมพลังใหม่เพื่อการฟื้นฟูพระศาสนจักร และเพื่อแสวงหาหนทางใหม่แห่งการรับใช้

พวกเราขอขอบพระคุณอย่างสุดซึ้งต่อคณะรัฐบาลไทยสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่น และเป็นเกียรติต่อการประชุมของเราที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้มาอยู่ท่ามกลางเราในช่วงพิธีเปิดการประชุม พวกเราขอแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อสภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทย เป็นพิเศษต่ออัครสังฆมณฑลกรุงเทพที่ได้เป็นเจ้าบ้านในการประชุม FABC ครั้งนี้ พวกเรามีความยินดีที่ได้มีผู้แทนจากสันตะสำนักและสภาบิชอบจากต่างทวีปที่ได้มาเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยการอธิษฐานภาวนา การรับฟัง การไตร่ตรองแยกแยะ และการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน นับเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยารักษาความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วย

ผ่านทางการสนทนาพูดคุยและจากการปรึกษาหารือในการประชุมของพวกเรา พวกเราได้สัมผัสจิตวิญญาณของเอเชีย ในขณะเดียวกันพวกเราได้รับแรงบันดาลใจจากความหวัง ความมั่นใจ และความมุ่งมั่นที่แสดงออกโดยพระศาสนจักรแต่ละที่ในเอเชียที่ก้าวไปกันและทำงานร่วมกันเพื่อทวีปเอเชียที่ดียิ่งขึ้น

พวกเราถูกท้าทายด้วยเสียงอันแตกต่างจากหลากหลายแง่มุมของทวีปที่พวกเราได้รับฟังเสียงร้องขอความช่วยเหลือและความยุติธรรม
• ความทุกข์ยากลำบากของคนยากจน ผู้ถูกกีดกัน รวมทั้งคนชายขอบที่รอคอยชีวิตที่จะได้รับเกียรติและศักดิ์ศรี
• ความปวดร้าวของผู้ลี้ภัย ผู้อพยพ ผู้ถูกขับไล่ และกลุ่มชาติพันธุ์ที่กำลังแสวงหาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และพื้นที่อันปลอดภัยอย่างแท้จริง
• เสียงคร่ำครวญจากธรรมชาติ จากบาดแผลที่เกิดจากการแสวงหาแต่ผลประโยชน์ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน ที่ร้องขอการดูแลรักษาอย่างเพียงพอยิ่งขึ้น
• ความไฝ่ฝันของบรรดาเยาวชนที่กำลังแสวงหาบทบาทหน้าที่ที่มีความสำคัญในพระศาสนจักรและสังคมมากขึ้น
• เสียงของบรรดาสตรีที่ถามถึงการเปิดกว้างของพระศาสนจักรที่จะเคารพศักดิ์ศรีของพวกเธอและเห็นคุณค่าในสถานะที่ถูกต้องของพวกเธอ
• ความปรารถนาของครอบครัวที่กำลังมองหาความมั่นคงที่ดีกว่าเดิม และได้รับการสนับสนุนจากทุกคน
• ความเจ็บปวดและความยากลำบาของพระศาสนจักรบางพื้นที่ ที่ต้องการความช่วยเหลือผ่านทางการเห็นอกเห็นใจและการเป็นหนึ่งกันของพวกเรา
• เสียงเรียกร้องของกลุ่มใช้ความรุนแรงที่จำเป็นจะต้องตอบสนองอย่างปรีชาฉลาด
• ความจำเป็นอย่างเร่งด้วนในการให้ความเคารพต่อชีวิตมากขึ้นแก่บรรดาผู้พิการทุพลภาพในสังคม
• ปัญหาความรุนแรงและความขัดแย้งที่มีเพิ่มขึ้นในทวีปของเราที่เรียกร้องให้มีการเสวนาพูดคุยและการคืนดีกัน
• สังคมที่ถูกท้าทายด้วยการปฏิวัติทางเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบทั้งในด้านบวกและด้านลบ

ผ่านทางการอธิษฐานภาวนา และในการร่วมจิตใจแห่งความร่วมมือกัน พวกเราปรารถนาตอบสนองต่อความท้าทายเหล่านี้ โดยการพึ่งพลังแห่งความรัก ความเข้าอกเข้าใจ ความยุติธรรม และการให้อภัยกัน พวกเราเชื่อมั่นว่าสันติภาพและการคืนดีกันเป็นเพียงหนทางเดียวที่จะก้าวไปข้างหน้า พวกเราได้พิจารณาเห็นถึงหนทางใหม่ของการอภิบาลของพวกเราภายใต้พื้นฐานของการรับฟังอย่างจริงใจและการไตร่ตรองแยกแยะอย่างแท้จริง
โดยได้รับแรงบันดาลใจจากพระวรสารและจากคำสั่งสอนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

• พวกเราขออุทิศตนเองในการออกไปยังพื้นที่ชายขอบ พวกเราถูกเรียกมาเพื่อรับใช้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดด้วยความชื่นชมยินดี
• พวกเราถูกเรียกร้องเพื่อกลับใจในการดูแลอภิบาลและดูแลรักษาเพื่อตอบสนองในด้านบวกต่อ “ทั้งเสียงร้องเรียกจากโลกและเสียงเรียกร้องของคนยากจน”
• พวกเราปรารถนาที่จะดำเนินชีวิตด้วยจิตตารมณ์แห่งความชื่นชมและความปรองดองกันโดยรับฟังผู้อื่นในการเสวนาพูดคุยกันอย่างแท้จริง
• พวกเราแสวงหาการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งสันติภาพและความปรองดองในการการร่วมมือกันกับบรรดาพี่น้องชายหญิง พี่น้องต่างศาสนาและต่างขนบธรรมเนียมประเพณี
• พวกเราขออุทิศตนเองในการสร้างสะพานเชื่อมโยงไม่ใช่แค่ในองค์กรทางศาสนาและวัฒนธรรม แต่รวมไปถึงบรรดาองค์อิสระ องค์กรทางบ้านเมืองในเรื่องของสิทธิมนุษยชน การขัดความยากจน การค้ามนุษย์ การดูแลรักษาโลก และปัญหาต่างๆ ทั่วไป
• พวกเราจำเป็นที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองโดยการส่งเสริม “การรับฟังซึ่งกันและกัน” ทั้งในการรับฟังซึ่งกันและกันและในการรับฟังเสียงของพระเจ้า
• ดังนั้นพวกเราตั้งใจที่จะพัฒนาหนทางที่จะหล่อหลอมพวกเราเองในความเชื่อและการร่วมเดินเคียงข้างไปกับบรรดาครอบครัวและชุมชนของพวกเรา โดยเฉพาะกับบรรดาผู้ที่ประสบกับความทุกข์ยากลำบาก

โดยการเดินร่วมทางไปด้วยกันในแนวทางเหล่านี้ พวกเราจะรับใช้สังคมโลกด้วยการอุทิศตัว ให้มากขึ้น พวกเราให้คำมั่นสัญญาแก่บรรดาประชากรในภาคพื้นทวีปนี้ว่า พระศาสนจักรคาทอลิกในเอเชีย จะทำงานเพื่อทวีปเอเชียที่ดียิ่งขึ้นและเพื่อความดีของประชากรทุกคนของพวกเราอยู่เสมอ ดังที่พวกเราได้ให้คำมั่นสัญญาแก่พวกท่านผ่านทางคำภาวนาของพวกเรา เราวอนขอพวกท่านโปรดระลึกถึงพวกเราผ่านทาง คำภาวนาของพวกท่านเช่นกัน และโดยทั้งหมดนี้พวกเราได้เดินทางร่วมกันเพื่อรับใช้ครอบครัวมนุษยชาติและสิ่งสร้างทั้งมวล

ให้ไว้ ณ กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย วันที่ 30 ตุลาคม 2022

พระคาร์ดินัลชาลส์ โบ, SDB พระคาร์ดินัล ออสวอลด์ กราเซียส์
ประธาน FABC ประธานจัดการประชุม FABC 50

พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
อาร์ชบิชอบแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ (ประเทศไทย)

อาร์ชบิชอป ทาร์ชิซิโอะ อิซาโอะ กิกูชิ, SVD
เลขาธิการ FABC