Skip to content

เสกวัด (สาขา) นักบุญมัทธิว บ้านบ่อแร่ใหม่

31 ตุลาคม 2022

ตั้งแต่เช้า เดินทางเกือบ 3 ชั่วโมงไป วัดนักบุญมัทธิว บ้านบ่อแร่ใหม่ เขตวัดพระคริสต์แสดงองค์ฝาง จ.เชียงใหม่
9.30 น. คุณพ่อนนทภัทร มาเยอะ เจ้าอาวาส และคุณพ่อระวี ให้การต้อนรับ วัดอยู่ริมถนน มีการเต้นเพลงอาข่า 2 เพลง และเพลงยุวธรรมทูต ต้อนรับของเยาวชน
.
9.45 น. คุณพ่อนนทภัทร รายงายประวัติของวัด ตั้งแต่ ค.ศ.1999 วัดหลังนี้ เป็นวัดหลังที่ 3 งบประมาณในก่อสร้างประมาณ 7- 8 แสนบาท มีสัตบุรุษประมาณ 9 ครอบครัว แต่เชิญตัวแทนชาวบ้านจาก 21 หมู่บ้าน จากอาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ ก็มาร่วมพระสงฆ์มาร่วมประมาณ 12 คน ซิสตอร์คณะพรีเซนเตชั่น 5 คน
.
– น่าสังเกต ฟังรายงาน ทำให้ทราบว่า ครูคำสอน 1 คน ดูแล 3 – 4 หมู่บ้าน ทำให้ไปได้สม่ำเสมอเดือนละ 1 ครั้ง
– ครูคำสอนรับผิดชอบการสอนคำสอนดีมาก สอนทุกอาทิตย์ ในเย็นวันธรรมดาหน้าฝนไปตามหมู่บ้าน เพื่ออำนวยความสะดวก แก่เด็กๆ พระสงฆ์ปีเมวางรากฐานดีมาก ชาวบ้านเลี้ยงอาหารแบบโต๊ะจีน เพราะต้องการร่วมพิธีด้วยไม่ต้องกังวลเรื่องเตรียมอาหารเลี้ยงแขก
.
ชาวบ้าน 15 หมู่บ้านใส่ชุดอาข่าส่วนใหญ่ มี 6 หมู่บ้านเป็นลาหู่ ชาวบ้านดีใจที่มีวัดใหม่ และมีงานฉลองวันนี้