Skip to content

เพราะเห็นแก่ท่าน พระคริสต์ทรงยอมกลายเป็นคนยากจน

อาทิตย์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา (13 พฤศจิกายน 2022)

พระศาสนจักรคาทอลิก ฉลองวันสากลเพื่อคนจน เป็นปีที่ 6 พระสันตะปาปาฟรังซิสได้เขียนสาร ในวันที่ 13 มิถุนายน 2022 สรุปได้ดังนี่

1. “พระเยซูคริสต์…ทรงยอมกลายเป็นคนยากจน เพราะเห็นแก่ท่าน” (2 คร 8,9) โลกของเรามีสภาพดีขึ้นจากโควิด 19 เศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้น แต่มีสงครามในประเทศยูเครน ทำให้เกิดความเสียหาย ประชาชนเสียชีวิต และสถานการณ์ซับซ้อน เพราะประเทศมหาอำนาจสนับสนุน มนุษยชาติเรียกร้องสันติภาพ

2. สงครามทำให้เกิดความยากจน ความรุนแรงต่อคนที่ไม่มีทางป้องกัน และเปราะบาง สตรี เด็กและคนชรา ต้องหาที่หลบพักพิงในประเทศเพื่อนบ้าน แต่ละวันมีชีวิตอยู่ด้วยความกลัว ขาดอาหาร น้ำ การเยียวยารักษา และความรัก เราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร

3. ในสถานการณ์การขัดแย้งเหล่านี้ เราต้องระลึกถึงคนจน โดยมองดูพระเยซูเจ้า “แม้ทรงร่ำรวย พระองค์ก็ยังทรงยอมกลายเป็นคนยากจน เพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้ร่ำรวย เพราะความยากจนของพระองค์” ทุกวันอาทิตย์ในมิสซา เราจึงมีการบริจาคเพื่อช่วยเหลือคนจน

4. พ่อขอให้เราเปิดประตูต้อนรับผู้อพยพ ต้อนรับสตรี และเด็ก เพื่อช่วยพวกเขาให้ดำเนินชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี

5. การแบ่งปันแม้เล็กน้อยที่เรามี แก่ผู้ที่ไม่มีอะไร เป็นพิเศษแก่ผู้ถูกบังคับให้ออกจากบ้าน จากประเทศของเขา เพื่อหาความปลอดภัย และมีชีวิตรอด ขอให้เราเห็นคุณค่าของภราดรภาพ ความเป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียว และมีเมตตาต่อกัน

6. เรามิได้ถูกบังคับให้แสดงความเมตตา แต่การสนใจช่วยเหลือคนจน เป็นการพิสูจน์ความรักแท้ ดังที่นักบุญยากอบกล่าวว่า “จงปฏิบัติตามพระวาจา…ฟังแล้วนำไปปฏิบัติตาม ผู้นั้นย่อมประสบความสุขในการปฏิบัตินั้น” (ยากอบ 1:22-25)

7. ที่ใดสนใจคนจน มิใช่แค่พูด แต่ช่วยเหลือ เราจงอย่าเย็นเฉย เราบางคนมีเงินเหลือใช้… เงินเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต ทั้งส่วนตัวและสังคม ขอให้เราช่วยคนจนไม่ให้ขาดสิ่งจำเป็นในชีวิต “การบริจาคมิได้มีจุดหมายให้ท่านต้องยากจนลงในการช่วยเหลือผู้อื่น แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อความเสมอภาคกัน” (2 คร 8:13)

8. ความร่ำรวยแท้ มิใช่อยู่ที่การสะสมทรัพย์สมบัติฝ่ายโลก แต่อยู่ที่ความรักกัน ทำให้เราช่วยแบกภาระของกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เรามีชีวิต มิใช่แค่รอดตาย แต่ต้องมีชีวิตแบบมีศักดิ์ศรี และเป็นสุข

9. พระคริสตเจ้า ยอมกลายเป็นคนจน เพราะเห็นแก่เรา ให้เราติดตามแบบอย่างของพระองค์ แบ่งปันความรัก ช่วยเหลือกัน

10. เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2022 พระศาสนจักรได้ประกาศภราดาชาร์ลล์ เดอ ฟูโกลด์ (ชาวฝรั่งเศส)เป็นนักบุญ เขาเป็นคนรวย ที่สละทุกสิ่งติดตามพระเยซู…มิใช่ด้วยคำพูด แต่ด้วยวิถีชีวิต (ที่ประเทศแอลจีเรีย ทวีปอาฟริกา)

วันสากลเพื่อคนจนนี้ ขอช่วยให้เราพิจารณามโนธรรม และถามตนเองว่า ความจนของพระเยซูคริสตเจ้าสอนอะไรเราบ้าง

(ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์)