Skip to content

10 ข้อน่าทึ่งพลังศีลมหาสนิท

คุณพ่อรานีเอโร กันตาลาเมสซ่า OFM พระคาร์ดินัลชาวอิตาเลี่ยนนักเทศน์ให้สันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 1980) กล่าวว่าศีลมหาสนิทมาสู่เรา เป็นงานและของขวัญจากพระตรีเอกภาพ

พระบิดาเจ้ารู้ว่าเราต้องการอะไร มิใช่แค่อาหารฝ่ายกายเท่านั้น แต่อาหารฝ่ายจิตด้วย คือศีลมหาสนิท ซึ่งเป็นพระกาย และพระโลหิตของพระเยซูเจ้า ต่อไปนี้คือผลน่ามหัศจรรย์ ของศีลมหาสนิท

1. ความสนิทสัมพันธ์กับพระคริสตเจ้า เมื่อเรารับศีลมหาสนิท นักบุญซีริลแห่งอเล็กซานเดรีย
กล่าวว่าเหมือนเทียนที่หลอมเหลวเข้ากับเทียนอื่น การเดินทางแบบคริสตชน เป็นก้าวเดินให้เป็นเหมือนพระคริสตเจ้า ศีลมหาสนิทเครื่องมือให้อยู่ในพระองค์ และพระองค์อยู่ในเรา

2. ป้องกันบาปเบา เมื่อเรารับศีลมหาสนิท เราเป็นเหนึ่งเดียวกับพระองค์ ช่วยลบรอยบาปเบา ให้
เราสะอาด และพร้อมจะเริ่มชีวิต(ที่ดี)ใหม่

3. ป้องกันจากบาปหนัก เมื่อรับศีลมหาสนิท เราตระหนักว่าต้องไม่อยู่ในสถานะบาปหนัก เราควร
รับศีลนี้บ่อยๆ เพื่อป้องกันจากบาปหนัก… ช่วยเราให้อยู่ห่างจากบาป

4. มิตรภาพส่วนตัวกับพระเยซูเจ้า พระสันตะปาปาเบเนดิ๊กที่ 16 ได้กล่าวว่า
“ปัจจุบัน จำเป็นต้องหันกลับมาพระเยซูคริสตเจ้าใหม่ ไม่ใช่ความมั่นใจส่วนตัว หรือความคิดลอยๆ แต่เป็นบุคคลจริงๆ ฟื้นฟูชีวิตมนุษย์ทั้งหญิงชาย ศีลมหาสนิทเป็นบ่อเกิดและสุดยอดของชีวิตและพันธกิจของพระศาสนจักร” เป็นชีวิตจิต ช่วยเราให้เจริญชีวิตตามพระจิตเจ้า

5. ให้ชีวิต หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก สอนเรื่องศีลมหาสนิท “บำรุงรักษา เพิ่มพูนและ
ฟื้นฟูชีวิตพระหรรษทาน ที่เราได้รับในศีลล้างบาป” (CCC 1392) การรับศีลมหาสนิทเพิ่มพระหรรษทานแก่เรา

6. หนึ่งเดียวกับพระคริสตเจ้า ยิ่งเราเป็นหนึ่งเดียวใกล้ชิดพระเยซูคริสตเจ้า อาศัยศีลมหาสนิท
เราก็ยิ่งเป็นหนึ่งเดียวกับทุกคนที่รับศีลมหาสนิท ศีลมหาสนิทเป็นเหมือนกาวที่ทำให้ราติดสนิทกับพระเยซู และพี่น้องหญิงชายในพระศาสนจักร

7. บันดาลใจเราให้ช่วยคนจน นักบุญยอห์นคริสซอสโตม กล่าวว่า “ท่านได้ลิ้มรสพระโลหิตของ
พระคริสตเจ้า ยังไม่ตระหนักถึงพี่น้องหญิงชาย..ท่านก็ทำลายเกียรติโต๊ะนี้ ท่านไม่เหมาะสมจะรับประทานอาหารนี้…พระเจ้าไถ่ท่านให้เป็นอิสระจากบาป และเชิญท่านมาที่นี่..แต่ท่านยังไม่มีใจเมตตายิ่งขึ้นอีก

8. ความบรรเทาใจ การรับศีลมหาสนิทเป็นการรับผลล่วงหน้าแห่งความปิติยินดี สวรรค์ช่วยเรา
ให้ปิติยินดี มีประสบการณ์หนึ่งเดียวแท้กับพระเจ้า เวลาประสบความลำบาก ให้มาขอพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิท ทูลขอพระองค์บรรเทาใจและนำสันติสุขมาให้

9. การสร้างสันติสุข ซีโนดเรื่องศีลมาหาสนิทใน ค.ศ.2005 บรรดาบิชอปได้พิจารณาเรื่องการรับ
ศีลมหาสนิทในภาวะสงคราม ช่วยให้ชาวบ้านแสวงหาสันติสุข
“ขอบคุณการฉลองศีลมหาสนิท ประชาชนพบข้อโต้แย้ง สามารถมารวมกันรอบโต๊ะพระวาจา ฟังการให้อภัย และรับพระหรรษทานแห่งการกลับใจ ด้วยการแบ่งปันอาหารแก่กัน

10. ช่วยให้ได้รับจุดโฟกัสของชีวิต ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติลึกซึ้งของศีลมหาสนิท ศูนย์กลางชีวิตคือ
ศีลมหาสนิท ไม่มีอะไรสำคัญยิ่งกว่า ในชีวิตไม่ใช่เกมฟุตบอล การอยู่ด้วยกัน หรือการไปเที่ยว ไม่มีอะไรสำคัญยิ่งกว่า เวลานัดพบรับยาประจำสัปดาห์ จากพระเยซูเจ้านายแพทย์ของเรา
ผลน่ามหัศจรรย์ ของการรับศีลมหาสนิทในวันอาทิตย์ หรือมิสซาทุกวัน
โปรดระลึกว่า สถานะของคุณเวลารับศีลมหาสนิท จะช่วยให้คุณรับพระพรทรงพลัง จงเคารพ

และขอพระหรรษทานที่จำเป็นในชีวิต พระองค์เป็นบิดาใจดี ที่จะฟังเราเสมอ

(ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์)