Skip to content

โฟโคลาเรจัดสัมมนา "ความรักในครอบครัว เป็นกระแสเรียกสู่ความศักดิ์สิทธิ์"

เมื่อวันที่ 15-16 ตุลาคม 2022

คณะโฟโคลาเร ได้จัดสัมมนาครอบครัวขึ้นที่สำนักมิสซังเชียงใหม่ หัวข้อ “ความรักในครอบครัว เป็นกระแสเรียกสู่ความศักดิ์สิทธิ์” เชิญครอบครัวโฟโคลาเรจากกรุงเทพฯ มาเป็นวิทยากร ได้รับเกียรติจากคุณถาวรและคุณวราภรณ์ วงศ์วีระเทพภิบาล เป็นวิทยากร

ในงานนี้มีการมอบใบพรจากพระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ ให้แก่คู่แต่งงานครบรอบ 10 ปี 20 ปี และ 25 ปี รวม 13 คู่ โดยคุณพ่อติดคำ ใจเลิศฤทธิ์ ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายอภิบาล มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 80 คน

ขอบคุณคุณพ่อศศิน โหม่โพ ที่มาถวายมิสซาให้แก่งานชุมนุมครอบครัว ณ โอกาสนี้

(ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์)