Skip to content

โครงการที่ทำร่วมกันในปีครอบครัวของแต่ละเขตวัด

ศาสนปกครองเขตเชียงใหม่ ปี 2022

เนื่องจากในการประชุมสภาสงฆ์ ของสังฆมณฑลเชียงใหม่ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2022 มีมติให้ประกาศนโยบาย ปีครอบครัว ให้บรรดาบาทหลวงทุกเขตวัดในสังฆมณฑลเชียงใหม่ จัดกิจกรรมในปีนี้ ซึ่งในแต่ละเขตวัดได้จัดกิจกรรม ดังต่อไปนี้

เขตปกครอง ที่ 2

1. จัดสัมมนา อบรมครอบครัว ในระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2565 ณ วัดนักบุญปาตริก บ้านป่าตึง เป็นเจ้าภาพ

เขตปกครอง ที่ 3

1. อบรมครอบครัวแต่งงานไม่ถูกต้อง วันที่ 16-18 กันยายน 2022
2. อบรมครอบครัวแต่งงานไม่ถูกต้อง วันที่ 7-9 ตุลาคม 2022
3. อบรมครอบครัวแต่งงานไม่ถูกต้อง วันที่ 14-16 ตุลาคม 2022
4. มอบเกียรติบัตรโอกาสครบรอบแต่งงาน 25 ปี 50 ปี และกินข้าวใหม่ วันที่ 30 ตุลาคม 2022

เขตแม่แตง เนื้อหาในการอบบรม

1.สมณสาส์นของพระสันตะปาปา ปีครอบครัว
2.ความรัก ในพระคัมภีร์
3.ศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะ ศีลสมรส
4.ซักถามข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับศีลสมรส (สิ่งที่ทำได้ และทำไม่ได้)

1.วัด น. เทเรซา ป่าข้าวหลาม วันที่ 1 ตุลาคม 2022 เวลา 13.00-16.00 น.
2.วัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ทุ่งยั้ว วันที่ 9 ตุลาคม 2022 เวลา 9.00-12.00 น.
3.วัดพระเยซูชุมบาบาล ปางมะโอ วันที่ 16 ตุลาคม 2022 เวลา 9.00-12.00 น.

เขตปกครอง 4

1. โครงการสัมมนาครอบครัว เขตปกครอง 4 ใน วันที่ 23-24 กันยายน 2022
ณ ศูนย์เรียนรู้นักบุญฟรังซิส อัสซีซี ขุนยวม

เขตวัดนักบุญลอเรนโซ สบเมย

• อบรมเยาวชนกับครอบครัว วันที่ 1 สิงหาคม 2022
• รื้อฟื้นชีวิตครอบครัว วันที่ 6 สิงหาคม 2022
• รื้อฟื้นชีวิตครอบครัว วันที่ 24 สิงหาคม 2022

(ฟ. วีระ อาภรณ์รัตน์)