Skip to content

ที่ ชม.133/2022 เรื่อง การแต่งตั้งผู้ช่วยงานอภิบาล

ข้าพเจ้า บิชอปฟรังซิสเซเวียร์วีระ อาภรณ์รัตน์ สมณประมุขศาสนปกครองเขตเชียงใหม่ แต่งตั้งให้ บาทหลวงนิรุจต์ วงค์แจ่ม ช่วยงานอภิบาลวัดแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ แจ้ห่ม รวมทั้งรับผิดชอบวัดสาขาของวัดคาทอลิกแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ แจ้ห่ม ด้วย


ทั้งนี้ ขอให้เข้าประจําภายใน วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2022 ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2022

( บิชอป ฟรังซิสเซวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์)
สมณประมุขศาสนปกครองเขตเชียงใหม่