Skip to content

ประกาศสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือประเทศปากีสถานและประเทศศรีลังกา

บรรดาพระคุณเจ้า คุณพ่อ อธิการคณะนักบวชชาย-หญิง และพี่น้องสัตบุรุษทุกท่าน

ตามที่ได้เกิดสถานการณ์ฝนในฤดูมรสุมตกหนักเป็นประวัติการณ์ในประเทศปากีสถาน เกิดน้ำท่วมหนักฉับพลัน พื้นที่กว่า 1 ใน 3 ของประเทศจมอยู่ใต้น้ำ ประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 33 ล้านคนเสียชีวิตแล้วกว่า 1,100 คน สร้างความเสียหายให้กับโครงสร้างพื้นฐาน พืชผลทางการเกษตรและบ้านเรือนเกือบหนึ่งล้านหลัง ความเสียหายเบื้องต้นไม่น้อยกว่า 3.5 หมื่นล้านบาท พระศาสนจักรในประเทศปากีสถาน โดยคาริตัสปากีสถาน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรการกุศลต่างเร่งให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วแต่ก็ยังมิเพียงพอ

นอกจากนั้น ประเทศศรีลังกาก็ได้เผชิญสถานการณ์วิกฤติเศรษฐกิจรุนแรงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ประชาชน ชาวศรีลังกากว่า 22 ล้านคนต้องอดทนต่อภาวะสินค้าสําคัญขาดแคลน ทั้งอาหาร เชื้อเพลิง และยารักษาโรค ต้องอยู่ในภาวะอด อยากอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ พระศาสนจักรในประเทศศรีลังกา โดยคาริตัสศรีลังการวมทั้งหน่วยงานต่างๆ และองค์กรการกุศล ต่างระดมสรรพกําลังในการเร่งให้ความช่วยเหลือด้วยเช่นกัน

เพื่อแสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันในความเชื่อต่อองค์พระคริสตเจ้า สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนทุกสังฆมณทล คณะนักบวชชาย – หญิง หน่วยงาน องค์กรคาทอลิก และพี่น้องคริสตชนผู้มีน้ำใจดี ทั้งหลาย ได้แสดงความรัก ความเอื้ออาทรต่อพี่น้องของเราที่ประสบกับความทุกข์ยากลําบากทั้งในประเทศศรีลังกาและประเทศปากีสถาน “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ท่านทําสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุดของเรา ท่านก็ทําสิ่งนั้นต่อเรา…” (มธ. 25:40)
ดังนั้นจึงขอเชิญชวนพี่น้องได้ร่วมกันภาวนาขอพระเจ้าโปรดบรรเทาใจต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบ และดลบันดาลให้ สถานการณ์คลี่คลายในเร็ววัน พร้อมกันนี้ขอเชิญชวนบริจาคให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องของเราตามกําลังความสามารถโดยท่าน สามารถดําเนินการดังนี้

เช็คสั่งจ่าย : สภาพระสังฆราชฯ CARITAS THAILAND
โอนเงิน : สภาพระสังฆราชฯ CARITAS THAILAND (บรรเทาฯ)
ธนาคาร TMB Thanachart (TTB) สาขาสุรวงศ์
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ : 078-2-35187-8

เมื่อท่านได้ดําเนินการโอนเงินเพื่อบริจาคแล้วกรุณาส่งสําเนาเอกสารการโอนมาที่ 0-2681-3900 ต่อ 1502 (วงเล็บ “ช่วยเหลือผู้ประสบภัยปากีสถานและศรีลังกา”) สภาประมุขฯ จะรวบรวมเงินบริจาคที่ได้รับทั้งหมด ส่งไปยังประเทศปากีสถานและศรีลังกา ขอพระเจ้าโปรดตอบแทนในน้ำใจดีของทุกท่าน ที่ร่วมมือกันช่วยบรรเทาทุกขให้กับพี่น้องประชาชนชาวปากีสถานและศรีลังกา และขอพระองค์โปรดอวยพรและบรรเทาใจแก่พวกเขาที่กําลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เหล่านี้ด้วย

ขอพระเจ้าอํานวยพร
(บิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์)
ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

(บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์)ฃ
เลขาธิการสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง