Skip to content

ประสบการณ์การสอนคำสอนผู้ใหญ่

ผมได้รับเชิญให้แบ่งปันประสบการณ์การสอนคำสอนผู้ใหญ่ แก่บรรดาพระสงฆ์ไทย 15 คน ที่บวชมา 10-17 ปี จาก 5 สังฆมณฑล ที่บ้านผู้หว่าน สามพราน ตั้งแต่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน ค.ศ.2022

ผมมีเวลา 4 ชั่วโมง วันที่ 31 สิงหาคม และ 1 กันยายน 2022 เพื่อให้ตระหนักความสำคัญของการสอนคริสตศาสนธรรม สำหรับผู้ใหญ่
– รู้จักและเข้าใจกระบวนการรับผู้ใหญ่เป็นคริสตชน (RCIA)
– รู้จักใช้หนังสือ “ก้าวไปด้วยกัน”

วิทยาลัยแสงธรรม มีอาจารย์ 3 คน ทำรายงานการวิจัยการศึกษากระบวนการพิธีรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552

ส่งแบบสอบถามไปตามวัด 116 แห่ง มีจัดพิธี RCIA เพียงร้อยละ 43.3 เท่านั้น คุณพ่อหลายองค์สนใจ และบอกว่ารุ่นนี้ไม่มีการอบรมในบ้านเณร

มิสซังใด วัดใดต้องการ เราน่าจะนัดกันอบรมให้สภาภิบาล ครูคำสอน และพระสงฆ์ รับทราบตรงกันนะครับ

(ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์)