Skip to content

สหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชีย FABC

สหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชียเกิดขึ้นเมื่อ บรรดาพระสังฆราชเอเชีย 180 องค์ มาประชุมกันที่มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 23-29 พฤศจิกายน ค.ศ. 1970 โอกาสนั้นนักบุญพระสันตะปาปาปอลที่ 6 เสด็จเยี่ยม และมาร่วมประชุมกับบรรดาพระสังฆราชด้วย ในการประชุมนี้เองได้จัดโครงสร้างการประชุมของบรรดาพระสังฆราชซึ่งพัฒนามาเป็น F ABC โดยมีจุดประสงค์เพื่อ

  • ศึกษาและส่งเสริมพันธกิจแพร่ธรรมตามคำสอนของสังคายนาวาติกันที่ 2 ตามความต้องการ
    จำเป็นของสังคม
  • ส่งเสริมการทำงานของพระศาสนจักเพื่อพัฒนาชาวเอเชียทั้งครบ
  • เพื่อกระตุ้นให้ศึกษา ไตร่ตรองปัญหาต่าง ๆที่กระทบคนส่วนใหญ่และหาทางแก้ปัญหานั้น
  • เพื่อส่งเสริมการสื่อสารและความร่วมมือระหว่างพระสังฆราชในสังฆมณฑลต่าง ๆ
  • เพื่อให้บริการสภาพระสังฆราชและหน่วยงานที่จะแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมมาตอบสนอง
    ความต้องการของชุมชน
  • เพื่อส่งเสริมการสื่อสารและความร่วมมือระหว่างคริสตชนนิกายอื่นๆ และศาสนาอื่น ๆ

สหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชียดำเนินงานตามโครงสร้างที่กำหนดไว้ คือ การประชุมใหญ่คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการดำเนินงาน และสำนักเลขาธิการ เพื่อช่วยสำนักเลขาธิการดำเนินงานตามพันธกิจ จึงได้แบ่งเป็นสำนักงานต่างๆ ดังนี้ การพัฒนา-OHD การสื่อสาร-OSCฆราวาส-OL เทววิทยา-OTC การศึกษา-OESC ศาสนสัมพันธ์-OEIA การประกาศพระวรสาร-O E สมณะ-O C และผู้รับเจิมถวายตน-OCL สำนักงานต่าง ๆ ของสหพันธ์ฯ ได้ช่วยผลักดันให้พระศาสนจักรในเอเชียดำเนินไป ด้วยการจัดประชุม อบรม สัมมนา ฟื้นฟูจิตใจ โครงการสัมผัสชีวิตฯลฯ สำหรับพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวชและฆราวาส ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นที่รู้จักกันว่า

“Bishops’ Institutes” ซึ่งแต่ละสำนักงานจัดขึ้น เช่น

OHD- Bishops’ Institutes for Social Action – BISA
OEIA- Bishops’ Institutes for Interreligious Affairs -BIRA
OC – Bishops’ Institutes for Missionary Apostolate – BIMA
OL -Bishops’ Institutes for the Lay Apostolate -BILA
OE – Bishops’ Institutes for Biblical Apostolate – BIBA
OSC – Bishops’ Institutes for Social Communication – Biscom
OEIA – Formation Institutes for Inter-Religious Affairs – FIRA
Asian Movement for Christian Unity – AMCU

ตั้งแต่การสัมมนาเพื่อพัฒนาสังคมในปี ค.ศ. 1983 กิจกรรมสัมผัสชีวิตชุมชนยากจน ท้าทาย พระสังฆราช พระสงฆ์และนักบวช ให้เผชิญกับสถานการณ์ในสังคมซึ่งเป็นพระศาสนจักรที่ยากจน การประชุมใหญ่ของสหพันธ์ฯ ครั้งที่ 5 ที่บันดุง ประเทศอินโดเนเซีย ปี ค.ศ.1990 เรียกร้องให้คำนึงการเป็นพระศาสนจักรที่เป็นหนึ่งเดียวกันของชุมชนย่อย ๆ การมีส่วนร่วมและทำพันธกิจเชิงประกาศกเป็นพยานถึงพระเยซูเจ้า ส่งเสริมศักยภาพของฆราวาสให้มีส่วนร่วมในชีวิตของพระศาสนจักร ในสำนักงานเพื่อฆราวาสจึงขยายงานเป็น งานเยาวชน สตรี และ หน่วยงานสนับสนุนเครื่องมือเพื่อกระบวนการอภิบาลแบบบูรณาการ (AsIPA desk) ช่วยให้เกิดการฟื้นฟูชีวิตคริสตชนอาศัยชุมชนย่อย ๆ (SCCs)

สหพันธ์ฯได้ผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลของการไตร่ตรอง การประชุม ของบรรดาพระสังฆราช นักเทววิทยา และผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ เอกสารเหล่านี้ เป็นหลักฐาน และช่วยให้ผู้อภิบาลมีแหล่งความรู้ แนวทางที่จะนำไปสู่ชุมชนต่อไป เช่น หนังสือรวบรวมการประชุมสัมมนาตั้งแต่ปี 1970 – 2016 รวม 6 เล่ม (For All the people of Asia) วารสาร OHD, LAITY,ฯลฯ หนังสือ Fifty Years of Asian Pastoral Guidance 2020 ซึ่งรวบรวมถ้อยแถลงจากการประชุมใหญ่ 11 ครั้ง ที่ผ่านมา นอกนั้นยังมี แผ่นพับ (FABC Papers) ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ นำเสนอ เพื่อช่วยในการไตร่ตรองและเป็นคู่มือการประชุม ซึ่งสำนักเลขาธิการผลิตออกมาอย่างต่อเนื่อง ศูนย์เอกสารของสหพันธ์ฯ ตั้งอยู่ที่ชั้นสาม ของอาคารหนึ่งในบริเวณโรงพยาบาลเซ็นต์หลุยส์ กรุงเทพฯ50 ปีที่ผ่านมา สหพันธ์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมหลากหลาย เช่นการประชุม อบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ความฝันของบรรดาพระสังฆราชแห่งเอเชียเกิดผลมากมาย ตามปกติแล้วสหพันธ์จะจัดประชุมใหญ่ทุก ๆ 4 ปี ครั้งสุดท้ายจัดที่โคลอมโบ ประเทศศรีลังกา เมื่อปี ค.ศ. 2016

#การเดินทางแห่งพระหรรษทานและความรู้คุณ ('journey of grace and gratefulness')

พระคาร์ดินัลชาร์ลส์ มอง โบ (Cardinal Charles Maung Bo) ประธานสหพันธ์สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งเอเชีย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมบิชอปแห่งเอเชีย โอกาสครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งสหพันธ์ฯ (1970-2020) เมื่อวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2022 ณ สักการสถานบุญราศีคุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง ซึ่งการประชุมจะมีไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ โดยจะมีการสมัชชาร่วมกันระหว่างวันที่ 12-30 ตุลาคม 2022

#พระศาสนจักรมีอัตลักษณ์ที่สุกใส (A Church with a vibrant identity)

ในคำปราศรัยของพระคาร์ดินัลโบ ได้กล่าวถึงความสำเสร็จของสหพันธ์ฯ ตลอดระยะเวลา 5 ทศวรรษที่ผ่านมา ดังเช่นการเดินทางแห่งพระหรรษทานและความรู้คุณ ที่ได้ทำให้พระศาสนจักรในทวีปเอเชียมีความสุกใส

ความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์ระหว่างพระศาสนจักรในทวีปเอเชียกับพระศาสนจักรสากลทั่วโลก ทำให้พระพักตร์ของพระเยซูเจ้าปรากฎขึ้นในประชาชาติทั้งหลายในทวีปเอเชีย อาศัยความสร้างสรรค์ที่สหพันธ์ฯ ได้ทำการเสวนากับวัฒนธรรม ศาสนา และความยากจนในทวีปเอเชีย

บรรดาคริสตชนต่างก็มีบทบาทสำคัญในประเทศของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการให้การศึกษา สุขภาพ การพัฒนามนุษย์ ทำให้หลายประเทศมีความก้าวหน้าและมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง โดยภาพรวมแล้ว กระแสเรียกของทวีปเอเชียและแอฟริกามีจำนวนมากขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญและความท้าทายอันยิ่งใหญ่

#ความท้าทายใหม่ๆ (New challenges)

ในขณะเดียวกัน พระศาสนจักรในทวีปเอเชียก็กำลังถูกท้าทายใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น เราอยู่ท่ามกลางกลุ่มเมฆที่ทำให้เราหายใจไม่ออก จากความความขัดแย้ง การพลัดถิ่น การล่มสลายของเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่น่ากลัว การระบาดใหญ่ และความอดอยากของคนนับล้าน

ลัทธิการทำศาสนาให้เป็นเรื่องของวัตถุ (Secularism) ระบอบประชาธิปไตยเผชิญกับความท้าทายที่รุนแรง พื้นฐานและความรุนแรงทางศาสนาคุกคามสันติภาพของโลก สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ได้ตั้งคำถามกับพวกเราว่า พระศาสนจักรในทวีปเอเชียจะเป็นประกาศกแห่งสันติภาพได้อย่างไร ท่ามกลางความวุ่นวายอันหลากหลายที่เกิดขึ้นทั่วโลกของเรา

#ความท้าทายเหล่านี้คือโอกาส (Challenges are an opportunity)

เมื่อเราเปิดตัวการฉลองครบรอบ 50 ปี ตามมุมมองตามพระคัมภีร์ถือว่าเป็นปีศักดิ์สิทธิ์ (Jubilee) เป็นปีที่เราควรจะพิจารณาในมิติต่าง ๆ และฟื้นฟูขึ้นใหม่อีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จาก 3 เอกสารสำคัญของพระสันตะปาปาฟรังซิสที่ให้กับเรา ได้แก่

1. สมณลิขิตเตือนใจเกี่ยวกับการประกาศพระวรสารในยุคปัจจุบันชื่อ “ความชื่มชมยินดีแห่งพระวรสาร” (Evanglium Gaudium)
2.สมณสาสน์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมชื่อ “ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า” (Laudato Si)
3. สมณสาส์นเวียนเกี่ยวกับความเป็นพี่น้องและมิตรภาพในสังคมชื่อ “เราทุกคนเป็นพี่น้องกัน” (Fratelli tutti)

#หัวข้อของการสมัชชาโอกาส50ปีสหพันธ์ฯ (Theme of the FABC 50 General Assembly)

สหพันธ์สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งทวีปเอเชียได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1970 เมื่อมีการประชุมบิชอปชาวเอเชียครั้งแรกขึ้นโอกาสนักบุญพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 ได้เสด็จเยือนประเทศฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการ จากนั้นเป็นต้นมา บรรดาบิชอปชาวเอเชียได้ร่วมกันทำงานเพื่อความก้าวหน้าของอัตลักษณ์ความเป็นคริสตชนคาทอลิกในทวีปเอเชียร่วมกัน

การจัดสมัชชาในครั้งนี้ได้ถูกเลื่อนออกมาจากปี 2020 อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด คาดว่าจะมีบิชอปกว่า 140 องค์ จากทั่วทวีปเอเชียจะมารวมตัวกัน ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล “บ้านผู้หว่าน” อ.สามพราน จ.นครปฐม ในหัวข้อ “การเดินไปด้วยกันในฐานะประชาชาติแห่งเอเชีย” (Journey together as Peoples of Asia) บนพื้นฐานของพระวาจาที่ว่า “เขาจงกลับไปบ้านเมืองของตนโดยทางอื่น” (มธ 2:12)

#สารจากพระสันตะปาปาฟรังซิส (Pope Francis’ message)

พระสันตะปาปาฟรังซิสได้ส่งสารถึงพระคาร์ดินัลโบ กล่าวว่า “หัวข้อของการประชุมนี้มีความเหมาะสมมากที่สุด ในกระบวนการทำสมัชชาบิชอปสากลซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการฟัง การเสวนา และการไตร่ตรองร่วมกัน ซึ่งข้อมูลที่ได้รับสามารถนำไปใช้ในกระบวนการสมัชชาบิชอปสากลได้ต่อไป โดยการสมัชชาในครั้งนี้จะสามารถฟื้นฟูพระศาสนจักรต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย ในความเป็นหนึ่งเดียวกันฉันพี่น้องและในความร้อนรนแห่งการเป็นธรรมทูตเพื่อประกาศพระวรสารต่อไป”

#ก้าวไปกับโป๊ป 104 #FABC #FABC50
#chanthaburi

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง