Skip to content

150 ปีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมถ์

24 สิงหาคม 2022

คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมถ์ (ซิสเตอร์ซาเลเซียน) เกิดเมื่อ 5 สิงหาคม ค.ศ.1872 -2022 จึงครบ 150 ปี

– วันที่ 14 พฤศจิกายน ค.ศ.1931 เข้ามาในประเทศไทย มีซิสเตอร์มิชชันนารี่ 5 คนแรก พักที่
บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม
– ค.ศ. 2005 -2008 เริ่มเตรียมการมาทำงานที่สังฆมณฑล เชียงใหม่ ที่ อำเภออมก๋อย ดอยสะเก็ด และจอมทอง จ.เชียงใหม่
– “แนวทางของคณะ คือ การแสวงหาพระเจ้าโดยการสอนคำสอน … ความรัก รับผิดชอบในการงาน ความจริงใจ สุภาพ เคร่งครัด และการมอบอุทิศตนด้วยความยินดี”
– ซิสเตอร์อักเนส นิภา ระงับพิษ เจ้าคณะได้มาร่วมฉลอง

9.30 น. เริ่มด้วยการแสดงกำเนิดของคณะ และรำประกอบเพลง “90 ปี มิสซังเชียงใหม่ “
10.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ มีพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กๆจำนวน 70 คน ซิสเตอร์แม่ปอน ซิสเตอร์ศรีชุมภาบาล และบรรดาพระสงฆ์ ที่พักที่บ้านธิดารักษ์

ระหว่างมิสซามีโปรดศีลล้างบาป 1 คน รับศีลมหาสนิทครั้งแรก 10 คน และศีลกำลัง 16 คน ขอบคุณที่ซิสเตอร์เอาใจใส่สอนคำสอนแก่เยาวชน