Skip to content

ชุมชนบ้านมะกอกจัดพิธีบูชาขอบพระคุณรักษ์สิ่งแวดล้อม

รายงานข่าวจากวัดเขต 4 แม่ฮ่องสอนว่า. เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 ชาวบ้าน 2 ตำบล ประกอบด้วยตำบลสันติคีรี และตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จัดให้มีพิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้าที่ประทานสิ่งสร้าง ป่าไม้ ต้นน้ำลำธาร และธรรมชาติ เพื่อการดำรงชีวิต ที่บ้านมะกอก ตำบลสันติคีรี อำเถอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นการรวมตัวของชุมชนทั้งสองตำบลเพื่อปลุกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและรักษาป่าต้นน้ำซึ่งเป็นสิ่งสร้างที่พระเจ้าได้สร้างเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตของชุมชนทั้งสองตำบลมาอย่างยาวนานจะได้ใช้อย่างรู้คุณค่าและคิดถึงพระองค์เมื่อใช้ธรรมชาติเหล่านี้ในการดำรงชีวิตให้สืบต่อไปอย่างยั่งยืน รวมทั้งเพื่อเป็นการแสดงออกไม่เห็นด้วยกับการทำเหมืองแร่ของอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายทุนจากประเทศจีน โอกาสนี้ชาวบ้านได้เชิญบาทหลวงธงชัย วืวัฒน์เชาวพันธ์ เจ้าวัดวัดนักบุญเปโตรแม่ลาน้อย บาทหลวงธรรมนูญ จินดาดุจสายชล ผู้อำนวยการศูนย์สังคมพัฒนามิสซังเชียงใหม่ บาทหลวงวินัย บุญลือ คณะเยสุอิต ผู้รับผิดชอบงานด้านการศึกษาสังคมและสิ่งแวดล้อม บาทหลวงอภินันท์ สมศักดิ์ ผู้ช่วยเจ้ฝ้าวัดวัเนัดบุญเปโตร ขุนแม่ลา ร่วมถวายบูชาขอบพระคุณในครั้งนี้ และชาวบ้านเจ้าร่วมในพิธีกว่า 600 คน หลังพิธีบูชาขอบพระคุณของคาทอลิกแล้ว ได้มีพิธีบวชป่าของพี่น้องพุทธศาสนิกชน ซึ่งนำโดยพระสงฆ์ทางศาสนาพุธ เป็นบรรยากาศของศาสนสัมพันธ์แห่งความรักความสามัคคีและมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

(คพ. ณรงค์ชัย หมั่นศึกษา)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง