Skip to content

เปิดเสกวัดหลังใหม่ บ้านดอยนาหลวง

21 สิงหาคม 2022

วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ บ้านดอยนาหลวง ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เป็นวัดสาขา 1 ใน 10 ของวัดนักบุญไมเกิ้ล การีกอยส์ เชียงดาว คุณพ่อสเตเฟน ศิริชัย บุหงาสวรรค์ เป็นเจ้าอาวาส คุณพ่อพัฒน์พงษ์ แซ่ฟรุ้ง เป็นผู้ช่วย

ชุมชนคาทอลิก เริ่มตั้งแต่ ค.ศ.1995 เป็นชาวลาหู่ ปัจจุบัน มี 11 ครอบครัว ประมาณ 60 คน คุณพ่อเปาโล ไพศาล เต็มอรุณรุ้ง ได้เริ่มสร้างวัดหลังใหม่ให้เหมาะสมกับบ้านแห่งการภาวนา ได้รับความช่วยเหลือจากครอบครัวในกรุงเทพ และเชียงใหม่ ประมาณ 7 แสนกว่าบาท จึงก่อสร้างปลายปี 2021 และมีพิธีเสกวัด ในวันฉลองแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์

เด็กหอพักของวัด และนักเรียนโรงเรียนศีลวี ช่วยเรื่องขับร้อง ช่วยพิธี ครูคำสอน ม.ณพ ให้เยาวชนร้องเพลง 90 ปีมิสซังเชียงใหม่ ในพิธีส่วนของชาวบ้าน ใช้ภาษาลาหู่

กลุ่มสตรีจากอาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ และมาเซอร์ เกตุรัตน์ ช่วยทำอาหารร่วมกับสัตบุรุษ
แม้ฝนจะโปรยลงมา แต่ถือว่าเป็นพระพร
ขอบคุณพระเจ้า ขอบคุณทุกคนที่ช่วยสนับสนุนวัดสาขาหลังนี้ ขอให้เราร่วมกันจริงจังสวดสายประคำ เพื่อสันติสุขในชีวิตของเรา

(ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง