Skip to content

แม่ปอนฉลองแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์

วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ แม่ปอน ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดให้มีพิธีฉลองแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 ซึ่งเป็นนามชื่อของวัดด้วย โดยบาทหลวงธนิช ปันมณีกุล (SCJ) สังกัดคณะพระหฤทัยพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม โอกาสนี้บาทหลวงติดคำ ใจเลิศฤทธิ์ เจ้าวัด ได้รายงานว่าเป็นการกลับมาฉลองวัดประจำปีอีกครั้งหนึ่งโดยเปิดโอกาสให้กับพี่น้องสัตบุรุษจากหมู่บ้านต่าง ๆ มาร่วมฉลองได้ หลังจากหยุดไประยะหนึ่งในช่วงเกิดการระบาดของโรคโควิด 19 แม้จะเป็นการฉลองภายในก็ตามแต่มีพี่น้องสัตบุรุษจากหมู่บ้านต่าง ๆ โดยเฉพาะเขต 2 มาร่วมกว่า 600 คน รวมทั้งคณะบาทหลวงในเขต 2 ต่างมาร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ แม่ปอน เป็นวัดแรกของการแพร่ธรรมกับพี่น้องชนเผ่าปกาเกอะญอ สร้างโดยบาทหลวงยอแซฟ เซกีน็อต และบาทหลวงโฟญีนี คณะพระหฤทัยพระเยซูเจ้าแห่งเบธารามในปี พ.ศ. 2498

(คพ. ณรงค์ชัย หมั่นศึกษา)