Skip to content

บ้านมารีนาเชียงใหม่ มอบวุฒิบัตร 2022

ก่อนที่จะมีพิธีมอบวุฒิบัตรวิชาชีพการตัดเย็บของเยาวสตรีบ้านมารีนาที่จบหลักสูตรการตัดเย็บประจำปี พ.ศ. 2565 ได้มีการจัดกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมให้กับเยาวสตรีก่อนที่จะออกไปทำงาน รวมทั้งบรรดาเยาวสตรีที่กำลังศึกษาอยู่ทั้งที่บ้านมารีนาเชียงใหม่ และบ้านมารีนาพะเยาด้วย ระหว่างวันที่ 11-15 สิงหาคม 2565 ที่บ้านมูลนิธิบ้านมารีนา เชียงใหม่ โดยจัดเนื้อหาที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันและอนาคต เช่น “การเข้าใจสิทธิและการคุ้มครองในระบบสุขภาพ และสิทธิประโยชน์ตามช่วงวัย” โดย กิ่งแก้ว จันติ๊บ เจ้าหน้าที่ด้านสิทธิของมิสซังเชียงใหม่ “เยาวชนรู้เท่าทันสื่อ กฎหมาย และการใช้เครื่องมือสื่อสารเป็นแนวทางแห่งรักของพระเจ้า” โดยคุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา “รู้จักโลก ชีวิต ความฝัน อดีต ปัจจุบัน อนาคต” โดย พันเอก (พิเศษ) หญิง อ.ดร.จอมจิตฬาภัทร ทัศนะเมฆินทร์ พร้อมกับทีมงาน คุณนิรชา และคุณาวี สังข์ประสิทธิ์ (สองพี่น้อง) “รู้สิทธิ์ ปกป้องตนเองจากความรุนแรงในครอบครัว เด็ก และสตรี” โดยซิสเตอร์ อนุรักษ์ ไชยเผือก และการแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตครอบครัว และการทำงานของพี่ศิษย์เก่า จากนั้นวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 ได้มีพิธีมิสซาฉลองแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ และหลังพิธีมิสซาแล้วได้มีพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับเยาวสตรีที่จบการศึกษรุ่นนี้ 4 คน โดยบิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประธานในพิธี ส่วนภาคกลางคืนได้มีการแสดงของเยาวสตรีแต่ละหมู่ เป็นการปิดกิจกรรมอบรมครั้งนี้ สำหรับเยาวสตรีทั้ง 4 คนที่กำลังจบนี้ได้มีงานทำเรียบร้อยแล้ว ซึ่งแต่ละรุ่นที่จบจากบ้านมารีนา จะมีบริษัทและร้านตัดเย็บต่าง ๆ ยินดีรับเข้าทำงานทั้งหมด แต่มีจำนวนผู้จบไม่พอกับความต้องการ

(คพ. ณรงค์ชัย หมั่นศึกษา)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง