Skip to content

งานฉลอง 25 ปี โฟโคลาเร เชียงใหม่

ด้วยในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เป็นวันครบรอบ 25 ปี ที่คณะโฟโคลาเรได้เข้ามาทำงานแพร่ธรรมในเขตสังฆมณฑลเชียงใหม่ ในโอกาสนี้คณะโฟโคลาเรร่วมกับกลุ่มสมาชิกได้จัดกิจกรรมขึ้น 2 กิจกรรมดังนี้

กิจกรรมสัญจร “ตามรอย สืบสานปณิธาน เคียร่า ลูบิค” ในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 เป็นกิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้เรื่องราวจุดเริ่มต้นของบ้านโฟโคลาเรเชียงใหม่ และการเสวนาระหว่างพี่น้องชาวพุทธและคริสต์ โดยได้ไปเยี่ยมวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เพื่อกราบนมัสการ บูชารำลึกพระคุณ พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง) ผู้มีคุณูปการต่อการเสวนาศาสนสัมพันธ์ จากนั้นเดินทางไปที่วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ที่ซึ่งหลวงปู่ทองได้เชิญ เคียร่า ลูบิค ผู้ก่อตั้งคณะโฟโคลาเร ให้มาแบ่งปันประสบการณ์ทางศาสนากับบรรดาพระภิกษุสงฆ์ นักบวช และพี่น้องชาวพุทธ การมาครั้งนั้นเคียร่าได้เข้าใจถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าในการเปิดบ้านโฟโคลาเรที่เชียงใหม่เพื่อการเสวนา โดยมีพระภาวนาธรรมาภิรัช วิ. เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) และพระครูธีรสุตพจน์ (พระมหาสง่า) เจ้าอาวาสวัดผาลาดเป็นผู้นำการเสวนาหัวข้อ “สืบสานปณิธานพ่อแม่ครูบาอาจารย์”

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ณ อาสนวิหารพระหฤทัย ในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 เพื่อโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงอวยพรกิจการต่าง ๆ สำหรับอุดมการณ์ความเป็นหนึ่งเดียวในการเข้ามาทำงานแพร่ธรรมในเขตสังฆมณฑลเชียงใหม่ ตลอดระยะเวลา 25 ปีที่ผ่านมา โดยพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานในพิธี พร้อมกับบาทหลวงอีก 2 ท่าน

กิจกรรมดังกล่าวทำให้ผู้เข้าร่วมตระหนักถึงความสำคัญของการให้ความเคารพรักและความเสมอภาคของศาสนาที่แตกต่างอันเป็นหัวใจสำคัญของการเสวนา นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมได้มีประสบการณ์การเสวนาระหว่างสมาชิกซึ่งแตกต่างทางชาติพันธุ์และการเสวนากับพี่น้องต่างศาสนา และเป็นโอกาสที่จะก้าวหน้าไปด้วยกันในการเสวนาเพื่อความเป็นหนึ่งเดียว

(ปรียานุช ส. และ ดีนา ย.)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง