Skip to content

ซิสเตอร์แม่ปอนจัดกิจกรรมแพร่ธรรมสัญจร

ระหว่างวันที่ 8 – 12 สิงหาคม 2565 ในโอกาสฉลอง 50 ปีวิทยาลัยแสงธรรม คณะภคีนีแพร่ธรรมผู้ปฏิสนธินิรมลที่เป็นศิษย์เก่าวิทยาลัยแสงธรรม จำนวน12 คน นำโดยซิสเตอร์ปรีดา กระบวนสง่า ที่ปรึกษาคณะ ได้จัด “โครงการศิษย์แสงธรรมฟื้นฟูชีวิตคริสตชน” ที่เขตวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ ป่าฝาง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการโมทนาคุณพระเป็นเจ้าและสำนึกในพระคุณของบรรดาคณะอาจารย์และวิทยาลัยแสงธรรมตามแนวทางจิตตารมณ์ของคณะฯ
บรรดาซิสเตอร์ที่เป็นศิษย์ศิษย์เก่าแสงธรรม ได้ออกไปเยี่ยมเยียนกลุ่มคริสตชนและสอนคำสอน มอบปัจจัยและของจำเป็นในชีวิตประจำวันแก่ผู้สูงอายุผู้พิการ รวม 5 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านป่ากล้วย หมู่บ้านโม่งหลวง หมู่บ้านอมลานใน หมู่บ้านอมลานนอก และหมู่บ้านแม่หลุ ได้สร้างความประทับใจแก่คริสตชนในหมู่บ้านเหล่านั้น เนื่องจากหมู่บ้านเหล่านี้นานๆ จะได้เจอกับนักบวชทีหนึ่ง และหลายหมู่บ้านไม่มีไฟฟ้า เวลาสอนคำสอนตอนกลางคืนต้องใช้เทียนไข ปัจจุบันซิสเตอร์แม่ปอน ที่เป็นศิษย์เก่าวิทยาลัยแสงธรรมจำนวน 12 คน และกำลังศึกษาอยู่ 2 คน ซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากพระคุณเจ้า ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เสมอมาที่ต้องการให้ซิสเตอร์ได้เข้าเรียนที่วิยาลัยแสงธรรมเพื่อจะได้กลับมาทำงานแพร่ธรรมและสอนคำสอนในชุมชนต่อไป