Skip to content

ประมวลภาพคริสตชนคาทอลิก ศาสนปกครองเขตเชียงใหม่ ร่วมถวายพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

ร่วมถวายพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12 สิงหาคม 2565

จังหวัดเชียงใหม่
ศาสนสัมพันธ์เชียงใหม่ถวายพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12 สิงหาคม 2565 วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ที่พุทธสถานเขียงใหม่ และวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ที่หอประชุมศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่

อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
บาทหลวง มงคล เจริญธรรม เจ้าวัดวัดนักบุญมีคาแอลการีกอยส์ จอมทอง พร้อมกับซิสเตอร์แม่ปอน และซาเลเซียน และตัวแทนคริสตชน ได้เข้าร่วมถวายพรฯ ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอจอมทอง

จังหวัดลำพูน
บาทหลวงบรูโน ซอปเปนซา เจ้าวัดวัดนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี ได้เป็นตัวแทนคาทอลิกจังหวัดลำพูน กล่าวถวายพระพรฯ ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน

ลำปาง
บาทหลวงศราวุธ แฮทู อธิการบ้านเณรนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ลำปาง น้องเณรเล็ก สภาอภิบาลวัดแม่พระแห่งลูร์ด ลำปาง คณะซิสเตอร์พระหฤทัยพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ได้ร่วมถวายพระพรฯ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน
บาทหลวงสมยศ เทพสมุทร ผู้ช่วยเจ้าวัด วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่ฮ่องสอน พร้อมกับซิสเตอร์ และตัวแทนคริสตชนคาทอลิกตัวเมืองแม่ฮ่องสอนกล่าวถวายพระพรฯ ที่ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
บาทหลวงดุรงค์ฤทธิ์ กระบวนศิริ เจ้าวัด วัดแม่พระลูกประคำ ขุนยวม พร้อมกับพี่น้องสัตบุรุษ เป็นตัวแทนคริสตชนคาทอลิกถวายพระพรฯ ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง