Skip to content

พิธีบูชาขอบพระคุณเทิดเกียรติพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกาย
และวิญญาณและโอกาสเปิดปีฉลอง 50 ปีสถาบันแสงธรรม

พิธีบวชสังฆานุกรแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรมและผู้อ่านพระคัมภีร์โดยพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวานิช ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 2022 ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม

ในโอกาสนี้ สังฆมณฑลเชียงใหม่ได้มีสามเณรที่ได้รับการบวชเป็นสังฆานุกร (Deacon)จำนวน 1 ท่าน คือสามเณรเปาโล วุฒิชัย ก่อไพบูลย์ถาวร และได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ (Lector) จำนวน2ท่าน คือสามเณรยอห์น ธาวิน กิจทวี และสามเณรหลุยส์ คอนซากา สมพงษ์ จิราภาส

(คุณพ่อนิรุจต์ วงศ์แจ่ม)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง