Skip to content

คาร์ดินัลใหม่อายุน้อยที่สุด เป็นผู้ไล่ปีศาจ นานกว่า 20 ปี

21 กรกฎาคม 2022 (Aleteia)

คาร์ดินัลใหม่ หนุ่มที่สุดของพระศาสนจักร เป็นผู้ขับไล่ปีศาจด้วย คือ บิชอป จอร์จจิโอ มาเรงโก ชาวอิตาเลี่ยน อายุ 47 ปี ทำงานในมองโกเลีย จะได้รับแต่งตั้งทางการ เป็นคาร์ดินัลหนุ่มที่สุด
วันที่ 27 สิงหาคม 2022
.
คาร์ดินัลส่วนมากอายุเกิน 60 ปี และประเทศมองโกเลีย มีคาทอลิกประมาณ 1500 คน ประเพณีคนพื้นเมือง Shamanism ประมาณ 10000 คน ในศตวรรษที่ 20 อยู่ภายใต้ระบอบคอมมิวนิสต์ ซึ่งห้ามการนับถือศาสนาใดๆ
.
คาร์ดินัลใหม่ เป็นสมาชิกคณะธรรมทูตคอนโซลาตา เป็นผู้ขับไล่ปีศาจ กว่า 20 ปี เป็นวิทยากร ที่ Pontifical Athenaeum Regina Apostolorum กรุงโรม
.
บิชอปมีบทบาทหน้าที่ขับไล่ปีศาจ ไม่ว่าในวัฒนธรรมตะวันตก หรือในแดนธรรมทูต มีชาวบ้านมาขอให้ช่วยให้เป็นอิสระจากปีศาจ คือให้ยอมรับอำนาจของพระคริสตเจ้า ซึ่งต่อสู้กับความชั่ว ปีศาจเป็นผู้แบ่งแยก กีดกันมิให้เราสัมพันธ์กับพระคริสตเจ้า พระศาสนจักรส่งเสริมความสัมพันธ์กับพระคริสตเจ้า โดยการประกาศพระวารสาร และศีลศักดิ์สิทธิ์
.
ไสยศาสตร์เป็นอุปสรรคความเชื่อ
.
ประชาชนในมองโกเลีย ที่เตรียมรับศีลล้างบาป พบอุปสรรค ที่เกี่ยวกับกิจการของความชั่ว ที่ขัดแย้งกับการเผยแสดงของพระคริสตเจ้า เพราะฉะนั้นพระศาสนจักรสมัยแรกที่นี่ บาทหลวงคาทอลิกต้องขับไล่ปีศาจ และรักษาผู้ป่วย ไม่ใช่เฉพาะมองโกเลียเท่านั้น ทุกแห่งที่มีไสยศาสตร์ทำให้ออกห่างจากความจริง การปฏิบัติไสยศาสตร์ เพราะขาดความเชื่อพระคริสตเจ้า วางใจในพระบิดา ผู้มีความสุภาพ เชื่อในพระคริสตเจ้า
.
5 ข้อ เพื่อต่อสู้กับปีศาจ
1. การภาวนา การนมัสการศีลมหาสนิท ความศรัทธาต่อแม่พระตามพิธี “ที่มองโกเลีย เมื่อส่งเสริมการนมัสการศีลมหาสนิทก็เปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง”
2. การสอนคำสอนอย่างดี เกี่ยวกับกิจการของปีศาจ และวิธีเผชิญกับมัน
3. โอกาส แบ่งปันสนทนาเรื่องปีศาจ
4. การทำพิธีขับไล่ปีศาจ เมื่อจำเป็น ปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระศาสนจักร
5. การอบรมบาทหลวง และนักบวช เกี่ยวกับสุขภาพฝ่ายวิญญาณ และการต่อสู้กับปีศาจ

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ แปลสรุป
https://aleteia.org/2022/07/21/the-youngest-new-cardinal-of-the-church-has-been-an-exorcist-for-more-than-20-years