Skip to content

ห้วยซอตือ จัดสัมมนาครูคำสอนประจำปี 2022

วันที่ 7-8 กค. 2022 ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น นักบุญฟรังซิส อัสซีซี ห้วยซอตือ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน แผนกแพร่ธรรมและเขตวัดเขต 4 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกันจัดการสัมมนาครูคำสอนประจำปี โดยมีเนื้อหาการสัมมนา คือ 1. เข้าเงียบไตร่ตรองชีวิตและการทำงาน 2. สภาพการเปลี่ยนแปลงของชุมชนมนุษย์ในสังคมหลังสมัยใหม่ (postmodern) 3. ชีวิตสมรสและครอบครัว 4. เสวนาประเด็น การเสริมสร้างพระศาสนจักรท้องถิ่นให้เข้มแข็งและมั่นคง และ 5. การพัฒนาสืบสาน laudato Si’ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 45 คน

(Cauhpoqai Pgama-e)