Skip to content

งานชุมนุมครอบครัวสากล (4)

25 - 26 มิถุนายน 2022

ใครที่ติดตามข่าวงานชุมนุมครอบครัวสากล ครั้งที่ 10 ระหว่าง 22 – 26 มิถุนายน ค.ศ. 2022 คงทราบว่าข้อมูล และคลิปวิดีโอ อย่างน้อย 10 ตอน เกี่ยวกับความรักในครอบครัว จากสมณลิขิต Amoris Laetitia ความปีติยินดีแห่งความรัก เตรียมงานนี้
.
แม้ในงานชุมนุมครอบครัวฯ ทีมงานของวาติกัน ก็ทำข่าว ทำคลิปออกมา และถ่ายทอดสดด้วย, คุณพ่อนุพันธ์ ทัศมาลี ของไทยก็พยายามแปลเนื้อหาของแต่ละวัน และทำคลิป ให้เราได้คิดไตร่ตรองตนเองด้วย
.
🔸 วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 🔸
08.45 – 9.45 น. นมัสการศีลมหาสนิท ณ หอประชุมเปาโล ที่ 6
10.15 – 10.45 น. การประชุม 5 ครอบครัวหนทางหนึ่งสู่ความศักดิ์สิทธิ์
11.15 – 12.30 น. การแบ่งปันประสบการณ์ 9
🔹 การไตร่ตรองชีวิตครอบครัวประจำวัน
🔹 การเป็นเพื่อนฝ่ายจิตสำหรับความสัมพันธ์ใหม่
🔹 เมื่ออีกฝ่ายนับถือศาสนาอื่น
🔹 การให้อภัย เป็นหนทางสู่ความศักดิ์สิทธิ์
12.45-13.30 น. การแบ่งปันที่ 10 การนำเสนอเครื่องมือสู่ความศักดิ์สิทธิ์
17.15-.18.45 น. พิธีมิสซากับพระสันตะปาปา ณ จัตุรัสหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร
.
🔸 วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 🔸
🔹 เราถวายมิสซาในที่พัก
11.00-12.30 น. ไปร่วมสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ที่ลานหน้ามหาวิหาร
– พระสันตะปาปาขอให้เราสวดแด่ผู้เสียชีวิตใน 2- 3 ประเทศ และสวดให้พระองค์ด้วย
.
นับเป็นพระพรที่เราเกิดมาในครอบครัวคริสตชนอยู่ในชุมชนวัด และมีพระศาสนจักรสากลพระสันตะปาปาสนใจ “ครอบครัว” และปรารถนาให้เราร่วมมือกันอภิบาล และช่วยครอบครัว ปัจจุบัน ให้มากขึ้น เพื่อเยาวชนของเรา

(ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง