Skip to content

งานชุมนุมครอบครัวสากล (3)

ผมแปล Conference ว่า การประชุม คือ ประชุมรวม และมีวิทยากร แบ่งปัน 30 นาที
ส่วนที่ใช้คำว่า ช่วง มาจาก Panel เป็นการ แบ่งปันประสบการณ์คนละประมาณ 10 นาที นะครับ

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน หัวข้อ กระแสเรียก

08.30 – 09.30 น. 🔹 มิสซาสมโภชพระหฤทัยพระเยซูเจ้า ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร

10.15 น. 🔹 การประชุม 3 อัตลักษณ์ และพันธกิจของครอบครัวคริสตชน

11.15 – 12.15 น. การแบ่งปัน 5
🔹 การเป็นคริสตชนในยุคดิจิทัล

12.30 – 13.30 น. การแบ่งปัน 6
🔹 กระแสเรียกและพันธกิจในสังคมชายขอบ

15.30 – 16.00 น. การประชุม 4
🔹 การสอนคำสอนเตรียมสมรส

16.15 – 17.15 น. การแบ่งปัน 7
🔹 การเตรียมผู้ดูแล และผู้อบรม

18.45 – 22.30 น. ไปดูงานครอบครัววัดในกรุงโรม

🔹 ข้อคิดที่ได้ 🔹

– การแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตครอบครัวจากฆราวาสทำให้เราต้องสนใจ”อภิบาลครอบครัว”มากขึ้น
จริงจังขึ้น
– แบ่งปันเป็นภาษาอังกฤษ อิตาเลียน สเปน และโปรตุเกส มีบริการหูฟังให้ เราต้องสนับสนุนคน
รุ่นใหม่ ใช้ภาษาต่างประเทศด้วยครับ
หมายเหตุ เวลาประเทศไทยเร็วกว่าอิตาลี 5 ชั่วโมง 08.30 น. ที่โรม ประเทศไทย 13.30 น. ครับ

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน