Skip to content

เริ่มสอนคำสอนเด็กคะฉิ่น

4 มิถุนายน ค.ศ. 2022

สมาชิกคณะโฟโคลาเรเชียงใหม่ได้สำรวจเด็กๆคะฉิ่น ซอยวัดท่ากระดาษ ชุมชนฟ้าฮ่าม หมู่ 1 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เด็กอายุ 4-11 ปี จำนวน 15 คน ที่เรียนโรงเรียนรัฐบาล และพ่อแม่ปรารถนาให้ลูกๆ มีโอกาสเรียนคำสอนเตรียมรับศีลมหาสนิทครั้งแรก พ่อจึงให้คุณครูธัญรัตน์ (ซอวา)และคุณครูไชยวัฒน์ (เก้ว) ช่วยสอนเด็กกลุ่มนี้ ในการสอนคำสอนได้ใช้เทคนิคการสอนต่างๆ เช่น เกม เพลง วีดีโอ และการถาม – ตอบ เด็กๆให้ความสนใจกับการเรียนคำสอนและให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างมาก โดยเริ่มสอนคำสอนในวันเสาร์ ที่ 4 มิถุนายน ค.ศ. 2022 เวลา 9.00-11.00 น. ที่ห้องคำสอน อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง