Skip to content

เสกวัดพระแม่มาเรีย ขุนขานน้อย 13 พฤษภาคม 2022

13 พฤษภาคม 2022

วันที่ 13 พฤษภาคม ระลึกถึงแม่พระประจักษ์ที่ฟาติมา ประเทศปอร์ตุเกส คุณพ่อวศิน ฌานอรุณ เจ้าอาวาส วัดนักบุญยอแซฟ สะเมิง คุณพ่อธรรมชาติ ชอบพงไพร จัดเสกวัดพระแม่มาเรีย (วัดสาขา)

ลงมือก่อสร้าง 7 กรกฎาคม 2021 จนเสร็จสมบูรณ์ วันที่ 12 พฤษภาคม 2022 เนื่องจากฝนตกหนักในคืนวันที่ 12 พฤษภาคม ทำการเดินทางบางตอนลำบาก และสถานการณ์การแพร่ระบาดใหญ่ของโควิด 19 ทำให้ชาวบ้านหลายแห่งไม่สามารถมาได้ แต่ไม่เป็นอุปสรรค

ขอบใจคุณพ่อ ช่าง ผู้สนับสนุน และชาวบ้าน (ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง) ที่ร่วมมือกันจนสำเร็จ

ขอบคุณพระเจ้า และขอแม่พระมารีอา ช่วยให้ชาวบ้านมีศรัทธา ความรัก และความสามัคคีในหมู่บ้านยิ่งๆขึ้นเทอญ

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน