Skip to content

กองบุญข้าว สู่ กองบุญน้ำ

หลังจากที่ฝ่ายงานสังคมได้จัดกิจกรรรมรณรงค์กองบุญข้าว ซึ่งเป็นการรื้อฟื้นวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าปกาเกอะญอ ในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยอาศัยข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักในการดำเนินชีวิต การให้ข้าวกินเหมือนกับการให้ชีวิต ซึ่งเริ่มตั้งแต่สมัยคุณพ่อนิพจน์ เทียนวิหาร เป็นผู้ช่วยมุขนายกฝ่ายสังคม สืบต่อมาจนทุกวันนี้ ก่อให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน โดยผ่านการนำเข้าเปลือกมาทำบุญร่วมกันตามเขตวัด ก่อให้เกิดกองทุนขึ้นมาจนสามารถให้การช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากได้ในชุมชน และตามศูนย์ต่างๆ รวมทั้งเวลาเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเป็นต้น
.
ต่อมาคณะกรรมการได้เห็นถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มที่สะอาด อันเนื่องจากปัจจุบันมีการใช้สารเคมีในการทำการเกษตรตามต้นน้ำลำธาร รวมทั้งเกิดภัยแล้งด้วย ในที่สุดฝ่ายสังคมและเครือข่ายกองบุญข้าว ร่วมกับมูลนิธิชาวดอยรู้รักสามัคคี ได้ร่วมกันจัดทำกองบุญน้ำขึ้น โดยอาศัยมูลนิธิชาวดอยรู้รักสามัคคี เป็นฐานในการผลิตน้ำดื่มสะอาดเพื่อให้บริการแก่พี่น้องตามหมู่บ้านและเขตวัดต่าง ๆ ในราคาถูก และนำผลกำไรมาจัดตั้งเป็นกองบุญน้ำเพื่อช่วยเหลือกิจกรรมเขตวัดและชุมชนผู้ตกทุกข์ได้ยากลำบากต่อไป ขณะเดียวกันควบคู่กับการผลิตน้ำดื่มสะอาดเพื่อเป็นกองบุญน้ำนี้ ได้มีการรณรงค์รู้รักษ์สิ่งแวดล้อมตามสมณสาสน์ เลาดาโตซี ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเกี่ยวกับการดูแลรักษาโลก ซึ่งเป็นเหมือนบ้านที่เราอยู่อาศัยร่วมกัน เราต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ต้นน้ำลำธาร และธรรมชาติ อันเป็นพระพรและความรักที่พระองค์สร้างเตรียมไว้ให้กับเรามนุษย์รู้จักใช้สอยอย่างรู้คุณค่า ประหยัด ให้ยั่งยืนตลอดไป
.

เขียนข่าว
คุณพ่อณรงค์ชัย หมั่นศึกษา