Skip to content

เสกวัดสาขานักบุญยอห์น ปอลที่ 2 บ้านห้วยปู

6-7 พฤษภาคม 2022 13.30 น.

หลังจากรับประทานอาหารเที่ยงกับสามเณรใหญ่ ผมได้เดินทาง 5 ชั่วโมง จากแจ้ห่ม จ.ลำปาง ผ่านเชียงใหม่ไป อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อไปเยี่ยมชาวบ้าน บ้านห้วยปู ต.แม่สาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

คุณพ่อธงชัย วิวัฒน์เชาวพันธ์ เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร แม่ลาน้อย คุณพ่อเธียรชัย สงวนไพรวัลย์ (ผู้ช่วย) มีวัดสาขา 36 แห่ง (60 กว่า หมู่บ้าน)

แม้วัดนี้ จะมีคาทอลิก 4 ครัวเรือน จำนวน 29 คน วันเสาร์ ที่ 7 พฤษภาคม มีชาวบ้านรอบหมู่บ้านนี้และจากอาสนวิหาร มาร่วมพิธีเสกวัดหลักแรกของหมู่บ้าน เพราะฝนตกเมื่อคืน และตอนเช้าตรู่ทำให้ การเดินทางท้าทายเรามาก ใช้เวลาจากวัดที่แม่ลาน้อย ไปถึงบ้านห้วยปูประมาณชั่วโมงครึ่ง และรอชาวบ้านที่กำลังเดินทางมา เราจึงเริ่มพิธีเวลา 11.00 น. วัดนี้ต้องใช้เครื่องปั่นไฟครับ

ชาวบ้านที่นี่ดีใจมากที่มีวัด มีพี่น้องมาให้กำลังใจ เพราะปกติ มีครูรักชาติ ครูคำสอนไปเยี่ยม 3-4 เดือนครั้ง และพระสงฆ์ไปปีละ 3 – 4 ครั้งเท่านั้น แต่ละหมู่บ้านทำอาหารมาช่วยกัน สามัคคีกัน หลังรับประทานอาหาร ช่วยกันเก็บของ และเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน