Skip to content

สมณกระทรวงเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนา พี่น้องชาวพุทธและชาวคริสต์:
ยืนหยัดด้วยกันในความยืดหยุ่นแห่งความหวัง

สาส์นวันวิสาขบูชา ปี พ.ศ. 2565/ค.ศ. 2022 นครรัฐวาติกัน

เจริญพรมายัง กัลยาณมิตรชาวพุทธที่เคารพและนับถือ

  1. ในโอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาอันเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราขอมอบสาส์นมายังชุมชนของท่านทั่วโลก เพื่อแสดงความยินดีกับท่านจากสมณกระทรวงเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนาแห่งสันตะสำนัก นครรัฐวาติกัน
  2. เรามอบสาส์นนี้ในขณะที่มนุษยชาติกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตหลายประการ นับเป็นปีที่สามติดต่อกันแล้วที่ประชากรทั่วโลกถูกกักกันตัวด้วยวิกฤตด้านสุขภาพที่ยืดเยื้ออันเป็นผลกระทบจากโควิด-19  บ่อย ๆ ครั้งภัยธรรมชาติที่เชื่อมสัมพันธ์กับวิกฤตของสภาวะสิ่งแวดล้อมได้เผยให้เห็นถึงความอ่อนแอเปราะบางของพวกเราในฐานะที่เป็นประชากรของโลกที่พวกเราอาศัยอยู่ร่วมกัน  ความขัดแย้งระหว่างกันยังคงเป็นต้นเหตุในการหลั่งเลือดของผู้บริสุทธิ์จนก่อให้เกิดความทุกขเวทนาอย่างกว้างขวาง  ยังคงเป็นเรื่องน่าโศกเศร้าที่มีบางคนใช้ศาสนาเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการใช้ความรุนแรง เฉกเช่นที่พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงตั้งข้อสังเกตด้วยความเศร้าพระทัยว่า “มนุษย์รู้สึกภาคภูมิใจในความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และความคิดในหลายสิ่งหลายอย่างที่สวยงาม ทว่าชีวิตกลับถอยหลังในการสร้างสันติสุข… นี่เป็นสิ่งที่น่าจะทำให้พวกเรารู้สึกอับอาย” (คำปราศรัยประทานแก่ผู้เข้าประชุมสมัชชาใหญ่ของสมณกระทรวงเพื่อพระศาสนจักรจารีตตะวันออก วันที่ 18 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2022)
  3. แม้ว่าพวกเราจะเห็นเครื่องหมายแห่งการตอบสนองต่อเหตุร้ายจากวิกฤตเหล่านี้ การหาทางแก้ไขแบบถาวรยังคงเป็นเรื่องที่เร่งด่วน การแสวงหาความมั่งคั่งฝายวัตถุ และการทอดทิ้งคุณค่าชีวิตฝ่ายจิตนำไปสู่ความเสื่อมทางด้านจริยธรรมโดยทั่วไปในสังคม ในฐานะที่พวกเป็นชาวพุทธและชาวคริสต์ จิตสำนึกด้านศาสนาและจริยธรรมแห่งความรับผิดชอบร่วมกันควรเป็นแรงบันดาลใจให้ชาวเราช่วยกันทำนุบำรุงมนุษยชาติในการแสวงหาการคืนดีกันและการยืดหยุ่นต่อกันและกัน  ผู้ที่มีจิตศรัทธาที่ได้รับการทำนุบำรุงจากหลักการอันทรงเกียรติของตนเองต้องพยายามที่จะเป็นตะเกียงส่องสว่างในความหวัง ซึ่งถึงแม้จะเป็นตะเกียงดวงเล็ก ๆ แต่ก็สามารถส่องสว่างให้กับหนทางที่นำพามนุษย์สู่หลักชัยเหนืออารมณ์ฝ่ายจิตที่ว่างเปล่า อันเป็นสาเหตุแห่งการกระทำความผิดและสร้างความทุกข์ให้กับมนุษยชาติ
  4. องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระเยซูคริสต์แนะนำผู้ที่ติดตามพระองค์ไปสู่คุณค่าเหนือธรรมชาติ แม้พวกเราจะในวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน ความจริงอันสูงส่งขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอธิบายถึงต้นตอและสาเหตุแห่งความทุกข์ และชี้ให้เห็นถึงมรรคแปดอันจะนำไปสู่การดับทุกข์ “นี่เป็นเพราะการเจือจางและการยุติการแสวงหาสิ่งที่ไร้ค่า การละทิ้ง การปล่อยวาง และการที่ยึดติดอยู่กับสิ่งอนิจจัง (Dhammacakkappavatthanasuttta, ข้อ 56) หากไม่นำเอาธรรมะหรือคำสอนเหล่านี้ไปปฏิบัติ ก็จะนำพวกเราไปสู่ความอยาก ความต้องการที่ไม่รู้จบสิ้นสู่ความละโมภและการแสวงหาอำนาจ พระวรสารไม่เคยเสนอให้ใช้ความรุนแรงเป็นคำตอบ ความสุขแท้อันเป็นพระพรที่พระเยซูคริสต์ประกาศสอนนั้นพวกเราว่าต้องมีความยืดหยุ่นผ่อนหนักผ่อนเบาอย่างไรโดยการให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกกับคุณค่าชีวิตฝ่ายจิตท่ามกลางโลกที่กำลังบ้าคลั่ง “เป็นความสุขเที่ยงแท้และพระพรแก่คนยากจน เป็นความสุขแท้แก่บุคคลที่สุภาพอ่อนโยน เป็นความสุขแท้แก่บุคคลที่เป็นทุกข์ เป็นความสุขแท้แก่บุคคลที่สร้างสันติสุข” (เทียบ มธ. 5: 1-12) พวกเขาเป็นผู้มีบุญ เพราะแม้แต่เผชิญความทุกข์ยาก พวกเขากยังคงวางใจในคำสัญญาของพระเจ้าสำหรับความสุขและความรอด
  5. พวกเราสามารถช่วยเพื่อนมนุษย์ให้รู้จักยืดหยุ่นด้วยการขุดขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในผืนแผ่นดิน พวกเรามีขุมทรัพย์ภายในขนบธรรมเนียมประเพณีของพวกเรา สำหรับพี่น้องชาวพุทธมรรคแปดสามารถพัฒนาความเมตตาและปรีชาญาณ ทำให้พวกเราเข้าไปมีส่วนร่วมในความดีงามของสังคม สำหรับคริสตชนนั่นคือความหวังในขุมทรัพย์เหล่านั้น ดังที่พระสันตะปาปาฟรานซิสตรัสว่า “ความหวังจะทำให้พวกเรารับรู้อย่างดีว่าชีวิตจะมีทางออกเสมอ พวกเราสามารถที่จะเปลี่ยนทิศทางการก้าวเดินของพวกเรา พวกเราสามารถที่จะทำอะไรได้บางอย่างเพื่อที่จะแก้ปัญหาของเรา” (Laudato Si’ ข้อ 61)
  6. พวกเรามีความเชื่อมั่นว่าความหวังจะช่วยทำให้พวกเรารอดพ้นจากความท้อแท้ สำหรับประเด็นนี้ เราปรารถนาที่จะแบ่งปันปรีชาญาณของท่านสาธุคุณทิช นัท ฮาน (Thich-Nhat Hanh) เกี่ยวกับความสำคัญแห่งความหวัง กล่าวคือ “นั่นสามารถทำให้เวลาปัจจุบันอันมีความทุกข์น้อยลงในการทนทุกข์ หากพวกเราเชื่อว่าวันพรุ่งนี้จะดีกว่า เราสามารถที่จะทนความทุกข์ของวันนี้ได้” (Peace is Every Step, 1991, ข้อ 41-41) ขอให้พวกเราทำงานด้วยกันเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า
  7. กัลยาณมิตรที่เคารพ เราขอส่งความปรารถนาดีในโอกาสการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชานี้ จะทำให้ความหวังของพวกท่านมีชีวิตชีวาพร้อมกับการก่อให้เกิดการกระทำที่จะให้การต้อนรับ และการตอบสนองต่ออุปสรรคทั้งปวงที่เกิดจากวิกฤตปัจจุบัน

พระคาร์ดินัลมีเกล อังเกล อายูโซ กีโซท์ เอม ซี ซี เจ
(Miguel Ángel Card. Ayuso Guixot, MCCJ)
สมณมนตรีฯ

มงซินญอร์ โกดิธุวัคคุ เค อินดูนิล เจ
(Msgr. Kodithuwakku K. Indunil J.)
เลขาธิการฯ

(วิษณุ ธัญญอนันต์ เก็บสาส์นนี้มาแบ่งปันวันวิสาขบูชา)