Skip to content

ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ 2022

วันที่ 23 เมษายน 2022 พระคุณเจ้า คุณพ่อ ซิสเตอร์ เณรเบธาราม และ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่ และ ลูกๆ หลานๆ ของเจ้าหน้าที่ ได้จัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ และบาดหลวงที่อยู่ประจำศูนย์สังฆฆมณฑลฯ เพื่อขอขมาลาโทษ เนื่องในโอกาสปี๋ใหม่เมืองประจำปี ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของศูนย์ที่ดำเนินต่อเนื่องกันมา เพื่อแสดงออกถึงความเคารพต่อผู้ใหญ่ และขอพรในโอกาสปีใหม่เมืองด้วย

ฟ. วีระ อาภรณ์รัตน์