Skip to content

วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ที่เชียงใหม่

15 เมษายน 2565

เวลา 18.30 น. แม้เป็นเทศกาลสงกรานต์ แต่สัตบุรุษก็มาร่วมเดินรูป 14 ภาค ที่อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่

เวลา 19.00 น. คุณพ่อ ศราวุธ แฮทู เป็นประธานพิธีระลึกถึงพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้า ฟังพระวาจา นมัสการกางเขน และรับศีลมหาสนิท

สัตบุรุษมามาก แม้ยังมีการแพร่ระบาดโควิด 19 ผมนับดูได้ประมาณ 350 คน ทั้งสัตบุรุษเชียงใหม่เอง ชาวต่างประเทศ และจากกรุงเทพฯ ขึ้นมาเที่ยวสงกรานต์ ก็ยังมาร่วมพิธี

หลังพิธี สนทนากับผู้ที่จะรับพิธีเริ่มต้นชีวิตคริสตชน 2 คน เราจะมีเอฟฟาธา ตอนบ่าย 15.00 – 17.00 น. ครับ พระสงฆ์โปรดศีลอภัยบาป ตั้งแต่เวลา 18.00-18.45 น. และพิธีตื่นเฝ้า ปัสกา เวลา 19.00 น.

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน
สิริ เจริญธรรม ถ่ายภาพ