Skip to content

คำสั่งมิสซังคาทอลิกเชียงใหม่ ที่ ชม. 029/2022

เรื่อง การแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงหน้าที่พระสงฆ์เข้าดำรงตำแหน่ง