Skip to content

จดหมายเปิดผนึกถึงพระสงฆ์เกี่ยวกับกระบวนการซีนอด

พระคาร์ดินัล หลุยส์ อันโตนีโอ ตาเกล สมณมณตรี ของกระทรวงเพื่อการประกาศข่าวดีสู่ปวงชน ขอให้สมณทูต ปอล ชาง อินนัม ส่งจดหมายนี้ถึงประธานสภาประมุขบาทหลวงแห่งประเทศไทย ให้เชิญบรรดาพระสงฆ์ร่วมมีส่วนแบบกระตือรือร้น ให้พระศาสนจักรเติบโต ในการประกาศพระวรสาร

ถือโอกาสสมโภชสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ ช่วยให้ทุกคนมีความสุขวันปัสกา

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
และประชาสัมพันธ์