Skip to content

รายงานข่าวปิดปีการศึกษา และมอบเกียรติบัตรศูนย์คำสอน ปี 2022

3 เมษายน 2022

ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ อ.แม่ริม ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2523 / 1980 เพื่อส่งเสริม ฆราวาสกลุ่มชาติพันธ์ และผู้สนใจเป็นนักบวชให้ศึกษาด้านคริสตศาสนธรรมโดยมีหลักสูตร 2 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีนักศึกษาที่ได้รับการอบรมในสถานบันแห่งนี้จำนวนมาก ทั้งจากสังฆมณฑลเชียงใหม่ สังฆมณฑลนครสวรรค์ และจากสถาบันนักบวช

จัดการศึกษาหลักสูตร 2 ปี หรือ 4 ภาคการเรียน โดยมีโครงสร้างแบ่งเป็นหมวดต่างๆ เช่น หมวดพันธสัญญาเดิม พันธสัญญาใหม่ หมวดพระสัจธรรม หมวดพิธีกรรม หมวดจริยธรรม หมวดชีวิตจิต หมวดคำสอน หมวดสังคมและวัฒนธรรม หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดภาคปฏิบัติ ผู้ที่จบหลักสูตรตามที่กำหนดนี้ จะได้รับวุฒิบัตร

นอกจากผู้รับการอบรม จะได้รับความรู้ด้านคริสตศาสนธรรมแล้ว พวกเขายังได้ฝึกฝน การดำเนินชีวิตคริสตชนที่เข้มแข็ง เป็นหมู่คณะ และได้รับประสบการณ์งานแพร่ธรรม อาศัยการสัมผัสชีวิต การจัดกิจกรรมเด็กๆ และเยาวชน การจัดค่ายคำสอน การทัศนศึกษา การแบ่งปันพระวาจาและร่วมกิจกรรมของพระศาสนจักรในระดับท้องถิ่น ระดับสังฆมณฑล และ ระดับประเทศ ตามโอกาสที่เหมาะสมด้วย

ปัจจุบัน ค.ศ. 2022 มีนักศึกษาจบการศึกษาไปแล้ว จำนวน 26 รุ่น (รวมรุ่นปัจจุบันด้วย) เป็นจำนวนทั้งสิ้น 311 คน

นักศึกษารุ่นที่ 26 นี้ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2020-2021 และ ได้ผ่านกระบวนการอบรม ตลอดจนได้รับการสอนจนสำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว มีจำนวน ทั้งหมด 5 คน ประกอบไปด้วย

1.เบนจามิน กรกช ตันติพุทธินันท์ วัดนักบุญปโตร ขุนแม่ลา / เชียงใหม่
2.เปโตร ขวัญชัย สังข์ก้องเดชา วัดพระเมตตา แม่ระมาด / นครสวรรค์
3.เบเนดิกต์ กิตติ ชลวีระชัย วัดพระเมตตา แม่ระมาด (ที่เนอมู)/ นครสวรรค์
4.แอนโทนี ชาติชาย เพ็ญพิสมัย วัดพระเมตตา แม่ระมาด (ที่เนอมู)/ นครสวรรค์
5.หลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต พงษ์พัฒน์ ร่มไม้ขจี วัดนักบุญเปาโล แม่สะเรียง/ เชียงใหม่

ขอขอบคุณคณะซาเลเซียน ที่ช่วยรับผิดชอบจัดการอบรม สภาภิบาลวัด ที่ให้กำลังใจ และเลี้ยงอาหาร และศิษย์เก่า 6-7 คน ที่ได้กลับมาร่วมงาน ให้กำลังน้องๆ ในวันนี้

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง