Skip to content

ช่วยเหลือแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์

(วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ 15 เมษายน 2022)

พระคาร์ดินัล เลโอนาร์โด ซันดรี สมณมณตรีของสมณกระทรวงเพื่อพระศาสนจักรตะวันออก เมื่อวันพุธรับเถ้า ได้เขียนจดหมายถึงบรรดาบิชอป ขอบคุณสภาบิชอปคาทอลิกของเราที่ร่วมมือช่วยเหลือกิจการสำหรับแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์เสมอ
.
จดหมายฉบับนี้มีจุดประสงค์ ส่งเสริมงานแห่งความรักในแผ่นดินของพระเยซูเจ้า แก่บรรดาสัตบุรุษชาวคริสต์ เพื่อพระศาสนจักรที่นั่นมิใช่เพียงอยู่รอดเท่านั้น แต่รู้สึกความเป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียวกัน โดยได้รับความรัก และการสนับสนุนจากพี่น้องชายหญิงทุกคน เพื่อพวกเขาจะเป็นประจักษ์พยานถึงพระองค์ผู้ทรงบังเกิด เทศน์สอนพระวรสาร สิ้นพระชนม์ และทรงกลับคืนพระชนมชีพในแผ่นดินนั้น
.
พระสันตะปาปาฟรันซิส ในสารเทศกาลมหาพรต 2022 ได้เชิญเรา “อธิษฐานภาวนาอยู่เสมอโดยไม่เบื่อหน่าย ขจัดความชั่วร้ายจากชีวิตของเรา” และเหนืออื่นใด “จงทำดีต่อเพื่อนบ้านด้วยกิจเมตตา” และดำเนินชีวิตเตรียมฉลองอีสเตอร์กับ “ชาวนาผู้มีความเพียรอดทนมั่นคง”
.
ข้าพเจ้าขอเชิญบิชอปทุกท่านให้ปลุกความเป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียวกันฉันพี่น้อง เพื่อบรรดาชาวคริสต์ในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ซึ่งต้องการความช่วยเหลือรีบด่วน
.
ข้าพเจ้ารู้สึกเจ็บปวด ที่ชาวยูเครน เป็นพิเศษสัตบุรุษคาทอลิกกรีก ผู้รับทุกข์จากผลของสงคราม ข้าพเจ้าขอร่วมกับพระสันตะปาปา และพระศาสนจักรทั่วโลก ภาวนาเพื่อสันติ เป็นพิเศษคนชราที่ช่วงเวลานี้ต้องลี้ภัย บรรดามารดาและบุตรผู้เป็นพี่น้องชายหญิงในความเชื่อ
.
ข้าพเจ้าขอให้ท่านสรุปเนื้อหาจดหมายนี้เป็นภาษาท้องถิ่น และใช้เวปไซต์ของสภาบิชอปคาทอลิกฯ หนังสือพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์คาทอลิก ช่วยให้สัตบุรุษทุกคนช่วยเหลือแบ่งปัน และเป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียวกัน
.
จดหมายฉบับนี้ถูกแปลเป็น 6 ภาษา สรุปงานของเราในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ ในกรุงเยรูซาเล็มและงานของสมณกระทรวง ในเวปไซต์ www.orientchurch.va หัวข้อ Colletta Terra Santa (บริจาคเพื่อแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์)
.
ขอขอบคุณที่ช่วยกันเผยแผ่เอกสารนี้ ด้วยความปรารถนาดีในพระคริสตเจ้า
.
สรุปงานการช่วยเหลือใน ค.ศ. 2021 ได้รับบริจาค 6,062,790 US $
.
1. ช่วยการอบรมสามเณรและพระสงฆ์ นักศึกษา 223 คน ที่อยู่รับทุนการศึกษาใน 7 วิทยาลัย = 2,341,242 US $
2. ช่วยสนับสนุนด้านการศึกษา ในกรุงเยรูซาเล็ม ในเบธเลเฮม = 2,945,000 US $
3. สนับสนุนประจำและโครงการพิเศษ ในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ ตะวันออกกลาง (อิรัก ซีเรีย จอร์แดน เลบานอน ตุรกี อิหร่าน อียิปต์ เอธิโอเปีย เอริเทรีย) = 2,413,322 US $
รวมทั้งหมด = 7,699,564 US $
.
อย่าท้อแท้ในการทำความดี (กท 6:9)
.
ขอให้ภาวนาเสมอ และทำงานของประชาชนผู้มีน้ำใจดี ช่วยสนับสนุนครอบครัวที่ต้องการ เด็กๆ ที่แสวงหาอนาคต ช่วยเหลือผู้อพยพ และไร้ที่พักพิง การอบรม พระสงฆ์ นักบวช และอนุรักษ์สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์
แปล 31 มีนาคม