Skip to content

โน้ตถึงบรรดาบิชอป และ สภาประมุขบาทหลวง เรื่องการฉลองสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

10-17 เมษายน 2022

ระหว่างการฉลองอีสเตอร์ของปีที่ผ่านมา เพราะมีสถานการณ์ลําบากเรื่องการแพร่ระบาด สมณกระทรวงเรื่องพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์ ได้เสนอแนวทางช่วยเหลือบรรดาพระคุณเจ้าในการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์นั้น และสําหรับความดีฝ่ายจิตของผู้อภิบาลและสัตบุรุษในการฉลองสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของปีพิธีกรรม
.
เนื่องจาก การแพร่ระบาดลดลงอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าอัตราแตกต่างกันแล้วแต่แต่ละประเทศ เราจึงไม่เสนอแนวปฏิบัติอีกสําหรับการฉลองสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ ประสบการณ์ที่สภาประมุขฯ ได้รับในปีที่ผ่านมา ย่อมเพียงพอในการจัดการกับแต่ละสถานการณ์ที่แตกต่างในวิธีที่เหมาะสมที่สุด โดยเอาใจใส่ปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านพิธีที่อยู่ในหนังสือพิธีกรรมนั้น
ดังนั้นเราจึงขอให้ทุกคนรอบคอบและหลีกเลี่ยงกิจการและพฤติกรรมที่เสี่ยงมากๆ โดยขอให้ประเมินและตัดสินใจร่วมกันในสภาประมุขบาทหลวง ซึ่งจะพิจารณากฎเกณฑ์ที่เจ้าหน้าที่ บ้านเมืองของแต่ละประเทศตัดสิน
.
สองสามวันนี้ พระสันตะปาปาเชิญเราซ้ำๆให้ภาวนาวอนขอพระเจ้าประทานสันติแก่ยูเครน เพื่อให้ “สงครามที่น่ารังเกียจ” จะสิ้นสุด พร้อมกับยูเครน เราควรระลึกถึงข้อขัดแย้งอื่นๆทั้งหมด ซึ่งมีมากมายในหลายประเทศทั่วโลก สถานการณ์ที่พระสันตะปาปาฟรังซิสได้กล่าว “ค่อยๆเป็น สงครามโลกครั้งที่สาม” ในการฉลองพระทรมานของพระเยซูเจ้า วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ พิธีกรรมเชิญเราให้ขอพระเจ้าเพื่อพระศาสนจักรและทั่วโลก ในบทภาวนาของมวลชน ข้อ 9 (หน้า 124) “เพื่อพระเจ้าทรงนําจิตใจของ (ผู้ปกครองบ้านเมือง) ให้ปฏิบัติตามพระประสงค์ เพื่อให้มนุษย์ทั้งหลายมีสันติ และอิสรภาพแท้จริง” และข้อ 10 (หน้า 125) “สําหรับทุกคนชื่นชมยินดี เพราะเหตุว่า ในเวลาที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุด” ขอให้เราภาวนาสําหรับพี่น้องชายหญิงที่กําลังประสบความน่ากลัวของสงคราม เป็นพิเศษในประเทศยูเครน (และเมียนมา)
.
ขอให้การฉลองอีสเตอร์นําความหวังแก่ประชาชนทุกคน ความหวังที่มาจากการกลับคืนพระชนมชีพขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ป)

จากสมณกระทรวงเพื่อพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์
.
25 มีนาคม 2022 สมโภชการแจ้งสารเรื่องพระวจนาตถ์ทรงรับสภาพมนุษย์
.
อาร์เธอร์ โรช สมณมนตรี
วิตโตรีโอ ฟรันเชสโก วิโอลา OFM. อาร์คบิชอปเลขา
.
ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์
แปล 28 มีนาคม 2022