Skip to content

คำสอน 7 เรื่องที่ใช้ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมครอบครัวโลกครั้งที่ 10

กรุงโรม 22-26 มิถุนายน 2022

  • คำสอน 01 ความรักในครอบครัวคือกระแสเรียกและวิถีทางสู่ความศักดิ์สิทธิ์ https://bit.ly/3ic7nmw
  • คำสอน 02 กระแสเรียกสู่ความศักดิ์สิทธิ์ https://bit.ly/3IjEUFO
  • คำสอน 03 นาซาเร็ธความรักในความเรียบง่าย https://bit.ly/3Ii5M9i
  • คำสอน 04 เราทุกคนเป็นเด็กและเป็นพี่น้องกัน https://bit.ly/3Jm4tYb
  • คำสอน 05 บิดาและมารดา https://bit.ly/3COJj2t
  • คำสอน 06 ปู่ย่าตายายและผู้สูงอายุ https://bit.ly/3KN6e12
  • คำสอน 07 ฉันอวยพรให้ ฉันขอบคุณ ฉันขอโทษ https://bit.ly/3IirZ7g