Skip to content

อบรมหัวหน้าคริสตชน เขตวัดนักบุญเปาโล ห้วยตอง

แผนกแพร่ธรรมร่วมกับพ่อเจ้าวัดและครูคำสอนจัดอบรมหัวหน้าคริสตชน เขตวัดนักบุญเปาโล ห้วยตอง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2022 มีผู้เข้าร่วม 32 คน