Skip to content

เชียงใหม่ระลึกถึง 30 วันการกลับไปสู่บ้านพระบิดาของบิชอป ยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์

วันที่ 12 มีนาคม 2022 เวลา 19.00 น. สังฆมณฑลเชียงใหม่โดยอาสนวิหารพระหฤทัย ได้จัดให้มีพิธีบูชาขอบพระคุณ ระลึกถึงครบรอบ 30 วัน ที่พระองค์ได้มารับบิชอป ยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ กลับไปอยู่กับพระองค์ในบ้านพระบิดา โดยบิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน ก่อนเริ่มพิธีพระคุณเจ้าได้อ่านประวัติย่อ ของบิชอปลูเซียน ลากอสต์, บิชอปโรเบิร์ต รัตน์ บำรุงตระกูล และบิชอปยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ ตามลำดับ เพื่อเชื่อมโยงให้เห็นถึงความต่อเนื่องและและความก้าวหน้าของพระศาสนจักรโดยการนำของพระองค์ผ่านทางผู้นำที่พระองค์ได้ทรงเลือกตามลำดับ
.
โอกาสนี้มีตัวแทนพี่น้องบาดหลวงนักบวชหญิง ชาย ที่ทำงานในเชียงใหม่ รวมทั้งตัวแทนบาดหลวงและศิษย์แสงธรรมรุ่น 17 ได้ขึ้นมาพบปะเพื่อนร่วมรุ่นที่เชียงใหม่ และพี่น้องสัตบุรุษที่อยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่เข้าร่วมในพิธีพร้อมเพรียง
.
หลังพิธีฯ ได้ฉายวีดีทัศน์ประวัติบิชอปยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ ที่ผลิตโดยอัครสังฆมณฆลกรุงเทพฯ จากนั้นมีการวางดอกไม้เพื่อเป็นการระลึกถึงบิชอปที่หน้ารูปท่าน โอกาสนี้หลังพิธีแล้วเซอร์อักแนส หลานของท่าน ได้นำข้าวต้มมัดญวนมาบริการด้วย สำหรับพิธีฯครบรอบ 100 วันจะมีขึ้นทางการอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 21 พฤษภาคม 2022 ที่จะถึงนี้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง