Skip to content

สำหรับยูเครน ภาวนาเพื่อสันติภาพ

โดย โป๊ปฟรังซิส

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าแห่งสันติภาพ โปรดฟังคำภาวนา พวกลูกได้พยายามหลายครั้ง และหลายปีมาก เพื่อแก้ไขข้อขัดแย้ง ด้วยกำลังของลูกเองและกำลังอาวุธ ทำไมมีหลายช่วงเวลาแห่งการเป็นศัตรู และความมืดที่เราประสบ การหลั่งเลือด การสูญเสียมากมาย ความหวังถูกกลบ ความพยายามของพวกลูกไร้ผล
.
บัดนี้ ขอพระองค์เสด็จมาช่วยเหลือพวกลูก โปรดประทานสันติภาพ โปรดสอนสันติภาพแก่ลูก โปรดนำขั้นตอนสู่หนทางแห่งสันติภาพ โปรดเปิดดวงตา ดวงใจ และให้ลูกกล้าพูดว่า “อย่าเกิดสงครามอีกเลย” “สงครามทำให้สูญเสียทุกสิ่ง” โปรดทำให้ใจของลูกกล้าเลือกหนทางที่เป็นรูปธรรม บรรลุสู่สันติภาพ
.
ข้าแต่พระเจ้าของอับบราฮัม พระเจ้าของบรรดาประกาศก พระเจ้าแห่งความรัก พระองค์ได้สร้างพวกลูก และทรงเรียกลูกให้ดำเนินชีวิตฉันพี่น้องชายหญิง โปรดประทานกำลังทุกวันให้เป็นเครื่องมือแห่งสันติภาพ ช่วยให้พวกลูกเห็นทุกคนผู้ก้าวเข้ามาในหนทางของลูก เป็นเหมือนพี่น้องชายหญิง โปรดทำให้ลูกรู้สึกว่องไวต่อคำขอร้องของพลเมือง ผู้อ้อนวอนลูก ให้เปลี่ยนอาวุธสงครามเป็นอุปกรณ์แห่งสันติภาพ ความกังวลให้เป็นความไว้วางใจ และการทะเลาะ ให้เป็นการให้อภัย โปรดรักษาความหวังในใจพวกลูก เพื่อด้วยความอดทนพากเพียร เราจะเลือกการเสวนาและการคืนดีกัน ด้วยวิธีนี้ ขอให้สันติภาพได้รับชัยชนะในที่สุด และขอให้การแบ่งแยก ความเกลียดชัง และสงคราม ถูกขับออกจากใจของทุกคน
.
ข้าแต่พระเจ้า โปรดขจัดความรุนแรงด้วยคำพูดและการกระทำของลูก โปรดฟื้นฟูจิตใจของลูก เพื่อใช้คำพูด นำเรามาเป็นพี่น้องกัน และวิถีชีวิต เป็นสันติ สันติภาพ สันติสุข เสมอเทอญ อาแมน

ฟ. วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล (8 มีนาคม 2022)