Skip to content

กระบวนการของการก้าวเดินไปด้วยกัน: การประเมินผลเบื้องต้น

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2022 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2022

วันพุธที่ 26 มกราคม 2022 การประชุมสภาที่ปรึกษาซีนอดของบรรดาบิชอปสมัยสามัญครั้งที่ 15 ที่มีการประชุมกันทางออนไลน์ เรื่องใหญ่ใจความสำคัญคือการทบทวนความก้าวหน้าของกระบวนการของการก้าวเดินไปด้วยกันรวมถึงรายงานจากเขตศาสนปกครอง จากสภาบิชอปคาทอลิก จากการประชุมสภาซีนอดของพระศาสนจักรจารีตตะวันออก หรือจากหน่วยงานของพระศาสนจักรอื่นๆ

        หลังการเปิดกระบวนการของการก้าวเดินไปด้วยกันสามเดือน พวกเรารู้สึกพอใจมากกับการเจริญก้าวหน้าของกระบวนการในระดับพระศาสนจักรท้องถิ่น ราว 98% ของสภาบิชอป และสภาซีนอดของพระศาสนจักรจารีตตะวันออกทั่วโลก ที่ได้แต่งตั้งบุคคลหรือทีมงานให้ปฏิบัติตามกระบวนการก้าวเดินไปด้วยกัน การประเมินผลของคณะกรรมการได้รับการสนับสนุนจากผลพวงที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในช่วงของการประชุมสามัญออนไลน์ 15 ครั้ง กับผู้แทนแห่งซีนอดทั่วโลกที่จัดขึ้นโดยสำนักเลขาธิการใหญ่แห่งซีนอดของบรรดาบิชอปในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2021

กระบวนการของการก้าวเดินไปด้วยกันในระดับสากล

        พระศาสนจักรกำลังเดินทาง! ซึ่งมีหลายเขตศาสนปกครองและหน่วยงานของพระศาสนจักรอื่นๆ ที่เริ่มกระบวนการก้าวเดินไปด้วยกันแล้ว ส่วนฆราวาสจะมีการจัดตั้งหรือไม่มีการจัดตั้งก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะนักบวชชีวิตผู้ถวายตนได้แสดงความกระตือรือร้นอย่างมาก ซึ่งแสดงออกให้เห็นถึงความคิดริเริ่มต่างๆ มากมายที่มุ่งเป้าหมายไปในการส่งเสริมการปรึกษาหารือกันและการไตร่ตรอง นี่ได้รับการยืนยันจากประจักษ์พยานหลากหลายที่สำนักเลขาธิการซีนอดได้รับจากทั่วโลกและมีการพิมพ์เป็นครั้งคราวบนเว็บไซต์: “synodresources.org” นอกจากจะเป็นเหตุผลให้พวกเรามีความหวังแล้ว  ยังเป็นเครื่องหมายด้วยว่าพระจิตกำลังทำงาน

        ผู้ที่มีส่วนร่วมถึงเวลานี้มีประสบการณ์กับการก้าวเดินไปด้วยกันจะมีประสบการณ์ชีวิตที่นำความชื่นชมยินดีมาให้พระศาสนจักร และจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงของการที่ตนเป็นสมาชิกของชุมชนพระศาสนจักร

        โดยทั่วไปแล้วนี่เป็นสิ่งชัดเจนว่าเวลาของการเริ่มต้น วิธีของการปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วมแห่งประชากรของพระเจ้า แม้จะแตกต่างกันออกไประหว่างภูมิภาคหนึ่งกับอีกภูมิภาคหนึ่งของโลก แต่ที่เป็นพิเศษคือกระบวนการก้าวเดินไปด้วยกันได้รับการต้อนรับด้วยความชื่นชมยินดีและด้วยความกระตือรือร้นในประเทศต่างๆ ของภาคพื้นทวีปแอฟริกา ลาตินอเมริกา และเอเชีย ไม่ว่าที่ใดซึ่งกระบวนการก้าวเดินไปด้วยกันทั้งระดับเขตศาสนปกครองและระดับชาติได้เริ่มต้นแล้วหรือกำลังจะเริ่มต้น เป็นไปได้ที่จะผนึกพลวัติทั้งสองระดับเข้าไว้ด้วยกัน การขยายระยะเวลาในขั้นตอนของการฟังประชากรของพระเจ้าได้รับความชื่นชมเป็นพิเศษ

        เอกสารที่สำนักเลขาธิการซีนอดจัดพิมพ์ขึ้นได้รับการต้อนรับเป็นพิเศษพร้อมกับเป็นสิ่งน่าชื่นชมที่มีความพยายามที่จะแปลเอกสารต่าง ๆ เป็นภาษาท้องถิ่น ในบางประเทศการแปลมีความยุ่งยากเป็นพิเศษเนื่องจากการอยู่ห่างไกลกัน และมีภาษาพื้นเมืองหลากหลาย

        มิติความเป็นเอกภาพของคริสตชนต่างนิกายก็ได้มีการประสานกันเป็นอย่างดี โดยเป็นไปตามจดหมายที่เขียนโดยพระคาร์ดินัลค็อก (Koch) และพระคาร์ดินัลเกรซ (Grech) ในวันที่ 29 ตุลาคมที่แล้ว เช่นเดียวกันในส่วนของคริสตชนนิกายอื่น ๆ มีความกระตือรือร้นอย่างมากและความปรารถนาอยู่เหมือนกันที่จะมีส่วนร่วมในเส้นทางที่พระศาสนจักรคาทอลิกดำเนินการในทุกระดับ สำหรับมิติความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาต่างๆ นั้น นั่นต้องเป็นการบังคับตนเองโดยธรรมชาติในประเทศที่คริสตชนเป็นส่วนน้อย ในกรณี้ก็เช่นกันเราคาดหวังที่จะได้รับการร่วมมืออย่างมีนัยสำคัญ

        นอกนั้น ยังมีความพยายามอย่างเสมอต้นเสมอปลายในการส่งเสริมการสื่อสารผ่านทางเครื่องมือสื่อต่างๆ และทางเวทีออนไลน์ ในเขตศาสนปกครองหลายแห่ง และสภาบิชอปคาทอลิกก็มีเว็บไซต์ของตนเองและเครือข่ายสังคมแบบวงกว้าง ซึ่งมีจุดหมายเล่าเรื่องราวและติดตามการเดินทางในความเป็นจริงของแต่ละท้องที่ สำหรับสำนักเลขาธิการซีนอดนอกจากเว็บ “www.synod.va” แล้วยังมีการใช้เครื่องมืออื่นๆ ด้วย เช่น จดหมายข่าวประจำสัปดาห์ที่รวบรวมประสบการณ์และทรัพยากรเอกสารต่าง ๆที่ผลิตขึ้นจากท้องที่ (synodresojurces.org) และเว็บของการอธิษฐานภาวนาเพื่อการประชุมซีนอด (prayforthesynod.va) ที่ดำเนินไปพร้อมๆ กันกับเครือข่ายการอธิษฐานภาวนาทั่วโลกของพระสันตะปาปาและสหพันธ์เจ้าคณะนักบวชสากล

การท้าทาย

        หากกระบวนการของการก้าวเดินไปด้วยกันถูกมองว่าเป็นช่วงที่สำคัญสำหรับพระศาสนจักรในกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการกลับใจ และกระบวนการฟื้นฟูชีวิตของพระศาสนจักรแล้ว แน่นอนก็จะมีความยุ่งยากลำบากบางประการเกิดขึ้นด้วย ความจริงแล้วจะมีความกลัวและความเฉยเมยในสัตบุรุษบางกลุ่มรวมทั้งในหมู่คณะศาสนบริกรบาดหลวงด้วย นอกนั้นยังจะมีความไม่ไว้วางใจในบางสิ่งบางอย่างท่ามกลางฆราวาสที่สงสัยว่าการมีส่วนร่วมของตนนั้นจะได้รับการพิจารณาด้วยหรือไม่?

        สภาวะโรคระบาดในขณะนี้ยังเป็นอุปสรรคที่สำคัญด้วยต่อการประชุมกันแบบเห็นหน้าทางกายภาพ การปรึกษาหารือกับประชากรของพระเจ้าจะลดลงเหลือเป็นเพียงการตั้งคำถามง่ายๆ เพราะว่าการท้าทายแท้จริงของการก้าวเดินไปด้วยกันคือการฟังซึ่งกันและกันและการไตร่ตรองพร้อมกันของชุมชน

        กระบวนการของการก้าวเดินไปด้วยกันยังแสดงให้เห็นถึงการท้าทายที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า เช่น 1) ความจำเป็นที่ต้องมีการอบรม โดยเฉพาะเกี่ยวกับการฟังและการไตร่ตรอง เพื่อที่การก้าวเดินไปด้วยกันจะได้เป็นกระบวนการฝ่ายจิตที่แท้จริง และไม่ถูกลดระดับลงไปเป็นเสมือนการโต้เถียงกันในรัฐสภา 2) หลีกเลี่ยงการถือความคิดของตนเองเป็นใหญ่ในการประชุมกลุ่ม เพราะการฟังซึ่งกันและกันที่มีพื้นฐานอยู่ในการอธิษฐานภาวนาและการฟังพระวาจาของพระเจ้าสามารถเปิดหัวใจของตัวเราให้กับผู้อื่นในมิติแห่งการประกาศพระวรสาร พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกันเป็นพระศาสนจักรธรรมทูตซึ่งผู้ที่ได้รับศีลล้างบาปทุกคนต่างรู้สึกวาตนต้องร่วมรับผิดชอบต่อพันธกิจของพระศาสนจักร 3) จำเป็นต้องหาวิธีใหม่ที่จะพัฒนากรร่วมมือของบรรดาเยาวชน 4) การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีชีวิตอยู่ตามชายขอบสังคมแห่งสถาบันพระศาสนจักร และผู้ที่อยู่ปลายแถวสุดท้าย

สรุป

        โดยสรุปภาพรวมแล้ว พวกเราอาจกล่าวได้ว่าเรื่องใหม่ของกระบวนการก้าวเดินไปด้วยกัน แน่นอนว่าจะต้องเร้าใจให้มีความชื่นชมยินดีและมีความกระตือรือร้น  แต่ก็มาพร้อมกับความไม่แน่ใจในบางสิ่งบางอย่างที่พวกเราต้องเผชิญ จะต้องมีการรับรู้ยิ่งขึ้นไปว่าการกลับใจของการก้าวเดินไปด้วยกันสำหรับผู้ซึ่งได้รับศีลล้างบาปทุกคนถูกเรียกร้องนั้นเป็นกระบวนการที่ยืดยาวที่ต้องการเวลามากไปกว่ากระบวนการเสียอีก ยังมีความปรารถนาจากหลายภาคส่วนซึ่งหนทางที่เริ่มต้นในระดับท้องถิ่นนั้นจะต้องดำเนินไปตลอดระยะเวลาของกระบวนการและเกินเลยกระบวนการออกไปด้วย เพื่อที่ชุมชนพระศาสนจักรจะได้สามารถทำให้กระบวนการก้าวเดินไปด้วยกันเป็นสิ่งที่สัมผัสได้ในฐานะที่เป็นมิติโครงสร้างอย่างหนึ่งของพระศาสนจักร

ข้อสังเกตสำหรับการเขียนรายงาน

        เมื่อต้องเผชิญกับการขอร้องมากมายที่สำนักเลขาธิการซีนอดได้รับ จึงได้มีการเตรียมข้อสังเกตสำหรับการเตรียม “รายงาน” จากเขตศาสนปกครองและจากสภาบิชอป นี่เป็นเครื่องมือเพื่อรับใช้องค์กรพระศาสนจักรต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในหลายเดือนข้างหน้าในการร่างผลแห่งการไตร่ตรองของตน ข้อสังเกตเสนอความคิดว่าการร่างรายงานในตัวเองก็คือการไตร่ตรอง กล่าวคือ ผลแห่งกระบวนการฝ่ายจิตและเป็นกระบวนการไตร่ตรองของทีมงาน

(วิษณุ ธัญญอนันต์ – เก็บสาระของกระบวนการซีนอดมาแบ่งปันและไตร่ตรอง)