Skip to content

Enfant du Me’kong

19 กุมภาพันธ์ 2022

บ่ายวันนี้ สมาชิกของ Enfant du Me’kong (เด็กๆ แห่งแม่น้ำโขง) ชาวฝรั่งเศส 3 คน และ คุณ มณฑิตา หอมกุล ได้ มาสนทนา กับบิชอปมิสซังเชียงใหม่
.
อองฟอง ดู แม่โขง เป็นองค์กรคาทอลิก จากประเทศฝรั่งเศส โดยมีคณะ MEP ให้คำปรึกษาสนับสนุน ตั้งแต่ ค.ศ. 1958 ให้เยาวชนมาสร้างมิตรภาพกับชาวอาเซียตะวันออกเฉียงใต้ บางประเทศ ช่วยเหลือเด็กยากจน หลายๆคน ให้มีอนาคตที่ดีด้านการศึกษา และรับผิดชอบสังคมในประเทศ
.
พวกเขามาปรึกษากันว่าจะร่วมมืออย่างไรให้ดีขึ้นครับ

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน