Skip to content

ฉลองวัดนักบุญไมเกิล การีกอยส์ เชียงดาว

12 กุมภาพันธ์ 2022

ตามปกติ ฉลองนักบุญไมเกิล การีกอยส์ ผู้ตั้งคณะพระหฤทัยแห่งเบธาราม ในวันที่ 15 พฤษภาคม แต่เป็นธรรมเนียม ฉลองวัดนี้ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก่อนปิดเทอม และมีพิธีศีลกำลังเพราะหากจัดกลางเดือนพฤษภาคมเพิ่งเปิดเทอม จะไม่สะดวก
.
คุณพ่อไพศาล เต็มอรุณรุ้ง เจ้าอาวาส คุณพ่อพัฒน์พงษ์ แซ่ฟรุ้ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาส บาทหลวงใน เขต 3 และเด็กๆ ให้การต้อนรับ ก่อนพิธี พ่อได้เดินทักทายนักเรียนที่จะรับศีลกำลัง
.
10.00 น. พิธีมิสซา พร้อมบรรดาผู้นำศาสนาพุทธ อาจารย์ มานิตย์ ขันธสีมา
ศาสนาจารย์ อาวุโส โปร์แตสแตนท์ อาจารย์ ภักดี วัฒนจันทร คุณราชปาล สิงห์เศรษฐี ผู้นำศาสนาซิกซ์ อาจารย์ นาวิน แสงบุญ เลขาศาสนสัมพันธ์ ให้เกียรติมาร่วมพิธี ด้วยความสัมพันธ์อันดี
.
มีพิธีศีลกำลัง แก่นักเรียน ชั้น ม.1-3 จำนวน 22 คน นักเรียนที่จะเข้าบ้านเณรเล็กที่ลำปาง จำนวน 6 คน ในเดือนพฤษภาคมนี้
.
หลังมิสซา มีรับประทานอาหาร เลือกตามซุ้มต่างๆ มีผู้ปกครอง บริจาค อาหาร ไอศกรีม และน้ำ มีการแสดงของนักเรียน ครูคำสอน และสัตบุรุษจากอาสนวิหารพระหฤทัย
.
15.00 น. มีการแข่งขันฟุตบอล
.
ชุมชนคริสตชน และโรงเรียนศีลวี เริ่ม ในปี พ.ศ. 2500 ปีนี้จึงเป็นปีที่ 65 ขอบคุณพระเจ้าที่ชุมชนเติบโตขึ้น และมีโรงเรียนคาทอลิกที่นี่ เซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ช่วยบริหารกิจการโรงเรียน นับเป็นพระพร แก่พี่น้องที่เชียงดาว

(ฟ. วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน)