Skip to content

ที่ ชม. 013/2022

ปีครอบครัว

เนื่องจากครบ 5 ปีของสมณลิขิตเตือนใจ ความปิติยินดีแห่งความรัก (Amoris Laetitia) เกี่ยวกับความรักในครอบครัว ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส พระศาสนจักรคาทอลิก จัดประชุมครอบครัวสากล ครั้งที่ 10 (World Meeting of Families) ระหว่างวันที่ 22 – 26 มิถุนายน ค.ศ.2022 ณ กรุงโรม จึงถือว่าวันที่ 19 มีนาคม ค.ศ. 2021 ถึง 26 มิถุนายน ค.ศ.2022 เป็นปีครอบครัว มีวัตถุประสงค์ 5 ประการ คือ

1. ศึกษาเนื้อหาสมณลิขิตเตือนใจฉบับนี้
2. ครอบครัวเป็นเครื่องหมายแห่งการสมรส เป็นของขวัญประเสริฐ
3. ส่งเสริมให้ครอบครัวเป็นครอบครัวอภิบาล
4. ให้เยาวชนรับรู้ถึงความสําคัญของความรัก และพระพรของตน
5. ขยายขอบเขต และพันธกิจแห่งการอภิบาลครอบครัว ทั้งสามี ภรรยา เด็ก เยาวชน คนชรา และสถานการณ์เปราะบางของครอบครัว

ในการประชุมสภาสงฆ์ของสังฆมณฑลเชียงใหม่ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2022 มีมติให้ประกาศนโยบาย ปีครอบครัว ให้บรรดาบาทหลวงทุกเขตในสังฆมณฑลเชียงใหม่จัดกิจกรรมในปีนี้

1. จัดการอบรม และฉลองครอบครัว เช่น ครบ 25 ปี ของการแต่งงาน
2. จัดการอบรมส่งเสริมชีวิตครอบครัว
3. จัดการอบรมเตรียมสู่ชีวิตครอบครัว
4. ทําสมุดประจําครอบครัว และส่งเสริมการภาวนาในครอบครัว
5. จัดการสอนคําสอน แก่ พ่อ แม่ ครูคําสอน โดยใช้หนังสือคําสอนคาทอลิกสําหรับครอบครัว ขอให้ผู้อภิบาลในระดับวัด หรือระดับเขต ร่วมมือกับสภาภิบาล จัดกิจกรรมบางประการ เพื่อสันติสุขของครอบครัวของเราในโอกาสนี้

“ความผาสุกของครอบครัว เป็นปัจจัยสําคัญที่ตัดสินอนาคตของโลก และของพระศาสนจักร” (AL -ข้อ 31 )

ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2022

(บิชอป ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์)
ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่

(บาทหลวง ยอแซฟ ศราวุธ แฮทู)
เลขาธิการสังฆมณฑลเชียงใหม่