Skip to content

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯและสังฆมณฑลเชียงใหม่

ขอเชิญร่วมภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของ พระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์

กําหนดการสวดภาวนาและพิธีปลงศพ
วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2022
เวลา 17.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ ณ วัดพระจิตเจ้า
+ หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ…สวดภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ
.
วันเสาร์ที่ 12 ถึง วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2022
เวลา 17.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ ณ วัดเซนต์หลุยส์
+ หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ…สวดภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ
.
วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2022 เวลา 10.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณและปลงศพ
ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ
บรรจุศพ ณ สุสานของอาสนวิหารอัสสัมชัญ
.
*ของดพวงหรีดตามเจตนารมณ์ของท่านขอสมทบช่วยงานสังฆมณฑลเชียงใหม่
*ผู้มาร่วมสวดภาวนาและพิธีปลงศพต้องได้รับวัคซีนแล้วและไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิค19